Sök efter produkter och tjänster

21.08.2003

Branschens omsättning ökar fortfarande

PRESSMEDDELANDE
fri för publicering 21.8.2003 kl. 11.00

Båtbranschen uppskattar, att omsättningen ökar redan för det nionde året i rad. Tillväxten är jämn inom alla sektorer. Finnboat-medlemmarnas omsättning stiger till 430 milj.euro. Tillväxten jämfört med senaste år är nästa 15 %.

Finnboat gör årligen en förfrågan, där företagen ombeds uppskatta totalomsättningen för ifrågavarande år. Man frågar företagen sektorvis om prognosen för innevarande år. Inom de olika sektorerna är fluktuationerna större än senaste år. Båtexporten växer i alla storleksklasser, även om segelbåtarnas andel av exportfaktureringen stiger till ca 60 % samtidigt som hela industrin uppskattar, att man uppnår alla tiders exportrekord. (ca 196 milj.euro). Tillväxten jämfört med föregående år blir ungefär tio procent. Exportfaktureringen har under de senaste tre åren vuxit med nästan 75 %. Den inhemska omsättningen (moms 0 %, nya båtar, motorer, utrustning och tjänster) stannar enligt prognosen på en nivå om ca 206 milj.euro, vilket betyder en tillväxt på ca 19 %. Totalomsättningen väntas stanna på 430 miljoner euro (+14,7 %). Mätt i totalomsättning är detta det nionde tillväxtåret i följd. Branschen har dock redan under ett par år förhållit sig realistiskt försiktig då det gäller utvecklingen av efterfrågan. Många ekonomiska indikatorer på nästan alla huvudmarknader har negativa förtecken, men tills vidare har våra företag förmått öka sina marknadsandelar.

Den inhemska båtförsäljningen

Första halvårets (januari-juni) leveransstatistik inom båtförsäljningens partihandel (för företag som deltar i Finnboats statistikföring) visar i hemlandet på en försäljning av 7773 båtar (-0,45 %). I storleksklassen under 6 m såldes 7298 båtar (-0,7 %). I storleksklassen 6-8 m levererades 379 båtar (+2,1 %) och i klassen över 8 meter 96 båtar (+15,7 %). Dessa antalsmässiga siffror innehåller inte segelbåtsförsäljningen, för vilken man i detta skede ej har tillgänglig statistik. År 2002 såldes i Finland 69 st nya segelbåtar (över 26 fot). Monetärt uppskattar företagen, att hela den inhemska båtförsäljningens omsättning år 2003 (moms 0 %) till ca 68 milj.euro (+7,9 %).

Båtexporten

Av branschsektorerna fortsätter tillväxttakten inom exporten. Företagen uppskattar, att man inom exportfaktureringen kommer upp till ca 196 milj.euro (+8,2 %). Segelbåtarnas andel härav är ca 115 milj.euro (59 %) och den största tillväxten finner man fortfarande just bland dem. Den genomsnittliga storleken och enhetspriserna har stigit kraftigt. Tullstatistiken över båtexporten täcker i detta skede endast januari-maj. Denna statistik utvisar, att Sverige behållit sin ledarposition (andelen 23,2 %), Storbritannien och Norge ligger tvåa båda med en andel på ca 18 % och USA fyra (7,9 %). Av de traditionellt starka exportlanden är Tyskland i denna statistik sjätte (4,6 %). Denna fördelning väntas under årets lopp förändras. Totalt exporterades under januari-maj 5397 båtar (+ 8,6 %) till drygt 30 länder

Båtimporten

Också importstatistiken täcker i detta skede endast januari-maj. Inom importen bokfördes under de fem första månaderna en ökning på hela 31,8 %. Sverige ligger under jämförelseperioden i topp på denna importlista med en andel på 25,4 %. Därifrån importerades totalt 202 båtar. Räknat i euron ligger Tyskland andra (10,3 %) och USA tredje (9,3 %). Det sammanlagda värdet av importen under de fem första månaderna var 10,9 milj.euro. År 2002 utgjorde importbåtarnas andel av den finländska båtmarknaden mätt i euro ca 26 %. Antalsmässigt var importbåtarnas andel märkbart mindre.

Motorer

Partileveransstatistiken för utombordsmotorer under perioden januari-juni visar, att den antalsmässiga försäljningen har stigit med hela 12,5 % (15 411 st). Hela årets antalsmässiga försäljning väntas dock väntas dock öka endast 5-7 %. Monetär sett stiger utombordarförsäljningen dock mera på grund av bl.a att motorernas medelstorlek fortfarande ökar. Enligt statistiken för januari-juni utgjorde fyrtaktarnas och de lågemitterande 2-taktsmotorernas andel av totalleveranserna 72 %. Enligt tilläggsdelen till EUs fritidsbåtdirektiv måste alla marinmotorer uppfylla de strängare emissionskraven vid utgången av år 2006. Då man betraktar utombordarförsäljningen i Finland enligt ekonomiområdesindelningen är Nyland överlägset det främsta området med sina 15,8 %. Egentliga Finland ligger tvåa (7,6 %) och Birkaland trea (6,9 %). Det minsta området är mellersta Österbotten (0,6 %).

Vattenjetar

I Finland såldes under januari-juni totalt 115 vattenjetar (-12,4 %). Därtill såldes 169 jetar (+76 %) på export.

UPPSKATTNING ÖVER UTVECKLINGEN AV MEDLEMSKÅRENS OMSÄTTNING 2003 (milj. eur)

  2002 VERKLIG   2003 UPPSKATTNING  
  Hemlandet Exporten Hemlandet Exporten
BÅTAR 63 181 68 (+7,9%) 196 (+8,3%)
MOTORER 48 2,5 57 (+18%) 4,4 (+76%)
UTRUSTNING (inkl. råmaterial) 54 19 72 (+33%) 24 (+26%)
TJÄNSTER 7,7   9 (+16,9%)  
SUMMA 172,7 202,5 206 (+19,2%) 224,4 (+21,9%)
HELA BRANSCHEN 375,2 milj.   430,4 milj. (+14,7%)  

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Jouko Huju, (040-5509310),
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 0050 Helsingfors
tel. (09) 6962 1610, fax (09) 6962 1611
www.finnboat.fi

Upp