Sök efter produkter och tjänster

18.08.2005

Lovande inledning för båthandeln

Inledningen av året lovar gott för branschen

Den antalsmässiga statistiken för småbåtar och motorbåtar för perioden januari-juni utvisar, att totalt har 13,7 % flera båtar levererats jämfört med senaste år. De företag, som deltar i Finnboats statistikföring, levererade under denna period 8986 (+12,2 %) båtar i hemlandet och exporterade 7020 stycken (+15,9 %). I storleksklassen under 6 m såldes i hemlandet 8381 båtar (+12,2 %). I storleksklassen 6-8 m levererades 504 båtar (+16,6 %) och i klassen 8-10 meter 89 båtar (+18,6 %). I den största kategorin, dvs. båtar över 10 m, var leveransantalet sjunkande under inledningen av året. Då man levererat i januari-juni år 2004 40 st dylika båtar var antalet detta år 12 st. Dessa antalsmässiga siffror innehåller inte segelbåtsförsäljningen, för vilken man i detta skede ej har tillgänglig statistik. År 2004 såldes i Finland 155 st nya segelbåtar (över 26 fot). Mätt i euro kan man antaga, då man beaktar den sjunkande trenden inom försäljningen av stora båtar, att båtförsäljningens värde i hemlandet inte ökar i år.

Inom exporten under motsvarande tid var leveranserna som följande:
Under 6 m 5878 st (+14,2 %)
6-8 m    980 st (+26,1 %)
8-10 m 134 st    (+31,2 %)
över 10 m 28 st    (-3,5 %)

Enligt tullstatistiken under januari-maj är Sverige fortfarande det klart största exportlandet med en andel på 25 %. Norge ligger tvåa (24 %) och Storbritannien trea (10 %).

Under januari-maj importerades antalmässigt det största antalet båtar från Sverige (334 st) och i euro mätt från USA (3,1 milj.euro). Totalt importerades under denna period 1508 st båtar (+30,9 %) till ett värde av 18,8 milj.euro (+29 %).

Båtindustrins och handelns omsättning år 2004 uppgick till ca 450 milj.euro, mätt med Finnboats medlemsföretags omsättning. Av detta utgjorde industrins export ca 200 milj.euro.

Utombordarhandeln

Inledningen av år 2005 har enligt partileveransstatistiken för utombordare varit mycket gynnsam. Under januari-juni levererade man totalt 21 346 utombordare till återförsäljarna. Detta är 19,5 % mera än under motsvarande period år 2004. Av de sålda motorerna var 64 % fyrtaktare. Antalet levererade traditionella tvåtaktsmotorer var 7218 st, dvs. 35 % av totalförsäljningen. Medelstorleken av de i Finland sålda utombordarna är fortfarande liten och 62 % av försäljningen utgörs av motorer under 15 hk. Antalet sålda över 150 hk motorer var under perioden januari-juni 298 st.

Kraven på båtmotorer skärps

EU:s fritidsbåtdirektiv 94/25/EY har fr.o.m. 16.8.1998 definierat de väsentliga konstruktions- och säkerhetskraven för båtar, som släpps ut på gemenskapens marknader. I en fortsättningsdel till detta direktiv definieras också gränsvärden för båtmotorers avgas- och bulleremissioner. Dessa bestämmelser berör efter övergångsperioder produkter, som släpps ut på marknaden. Det åligger tillverkarna att se till, att gränsvärdena uppfylls. Men bestämmelserna berör på intet sätt retroaktivt den nuvarande motorstammen.

Dieselmotorer och fyrtaktsbensinmotorer skall uppfylla direktivets krav fr.o.m. 1.1.2006 och tvåtaktsbensinmotorer fr.o.m. 1.1.2007. Motorerna skall fr.o.m. de givna datumen tillverkas och installeras så, att i normalt bruk de i direktivet angivna gränsvärden för kolmonoxid, kolväten och kväveoxider inte överskrids. För dieselmotorer uppmäts också partikelmängden.

Angående buller skall en fritidsbåt, som är utrustad med en inombordsmotor eller en inumotor med fast avgassystem, samt en vattenskoter, utombordsmotor och inumotor med fast avgassystem planeras, konstrueras och installeras så, att de bulleremissioner uppmätta i tester gjorda enligt definitioner i den harmoniserade standarden inte överskrider gränsvärdena i tabellen. Också för detta ansvarar båt- och motortillverkaren och mätningarna görs via det sk. referensbåtssystemet i enlighet med ISO-standarden (det sk. passeringstestet).

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
Tel. 040 550 9310

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp