Sök efter produkter och tjänster

23.11.2007

Båtbranschen erhöll en betydande utvecklingsinsats av TEKES

Båtbranschens utveckingsprogram, som förberetts i ett par år, startar i dessa dagar. Det nationella programmet, som för första gången berör hela båtbranschen, planeras fortsätta ända till år 2011. Programmet, som koordineras tillsammans av VTT och Finnboat, planeras få en TEKES-finansiering på ca 15 milj.euro, av en helhetssatsning på ca 25 milj.euro. Detta ger den smi-dominerade båtbranschen alldeles nya möjligheter att lyfta sitt kunnande och sina verksamhetsformerna till en ny, allt konkurrenskraftigare nivå.

För programmet gjorde man med vårt lands ledande expertkrafter en vidlyftig förundersökning, där man behandlade tre helheter. Båtteknologin och båttillverkningen i allmänhet utgör ett viktigt delområde. Effektiva framställningstekniker och snabb produktutveckling utgör livsvillkor för den finländska industrin. I förundersökningen strävade man också till att finna utvecklingsmodeller för båtars design, med målsättning att bättre utnyttja användarinformationen och att öka båtens användningsmöjligheter. Fram till nu har man i den allmänna undersökningen knappast alls gått in på utvecklingen av branschen allmänna affärsverksamhet. Konsumenternas beteende och krav förändras dock kontinuerligt och även båtbranschen behöver nya tankemodeller för att kunna utvecklas och växa. Konsumenternas behov då det gäller köptjänster, såsom helhetsservice och uppbevaring, hamntjänster och tjänster utmed båtrutterna, tas under vidlyftig granskning. Vid sidan av de traditionella båtägarna har det vuxit fram grupper av delägare och en konsumentgrupp, som endast är intresserad av att utnyttja båten. De tjänster och båttyper dessa behöver skiljer sig till en del från dem, som de traditionella båtägarna använder.

Programmets slutgiltiga uppbyggnad blir klar innan årsskiftet, men det kommer att finnas två huvudtyper av projekt. I de sk. vertikala projekten koncentrerar man sig på utvecklingsprojekt och nätverksbildningen, som berör hela affärsverksamhetskedjan eller delar av den. Typiskt utgörs en dylik kedja av huvudförsäljare-återförsäljare-service-råmaterialsleverantör. I de horisontala projekten arbetar man med parallella verksamhetsfaktorer. Sådana kunde vara t.ex. båt- och glasfiberföretag, som är intresserade av samma produktionsmetod.

Förberedelsen av programmet kommer att kräva att hela koordineringskedjan besöker företagen och man kommer också att utnyttja projektramar, som TEKES tidigare gjort upp. De som förverkligar programmet kommer att förutom företagen utgöras av experter inom högskolor, forskningsinstitut, marknadsföring och mediaverksamhet.

Tilläggsuppgifter:
DI Markku Hentinen

040-552 6212
www.tekes.fi/ohjelmat

Upp