Sök efter produkter och tjänster

09.12.2008

Båt-programmet - NYHETSBREV 5/2008

Nyhetsbrevets innehåll:
1 Regionseminarium: Jakobstad 11.-12.12
2 Regionseminarium i Kuopio 3.11.
3 Det andra ansökningsskedet för forskningsorganisationer har inletts
4 Nya projektbeslut
5 Internationella evenemang
6 Mr. Eivind Amble, direktör för miljöfrågor på ICOMIA, besökte Finland
7 Matti Evola utsedd till ny programdirektör 2.1.2009
8 Kommande tillställningar: Årsseminarium 12.2.2009 i Helsingfors

1 Regionseminarium i Jakobstad 11.-12.12

Plats: Yrkesskolan Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Välkommen på årets sista seminarium inom regionseminarieserien för Båt-programmet i Jakobstad 11-12.12. Du får information om möjligheterna och projekten som Båt-programmet erbjuder och får delta i diskussioner kring dessa och bilda nätverk med andra organisationer i branschen.

Du hittar programmet och tidsschemat för seminarierna och kan anmäla dig till dessa på Båt-programmets webbplats: www.tekes.fi/vene

Programmet är delvis på svenska.

Anmäl dig till seminariet senast 8.12!
Seminarierna är avgiftsfria, men för att kunna delta måste du anmäla dig.

2 Regionseminarium i Kuopio 3.11.

På regionseminariet i Kuopio började programchef Vesa Kojola med att berätta om målsättningarna och att fokus år 2009 ligger speciellt på små- och medelstora företag och på kunskapscentren.

Bella-Veneet Oy:s verkställande direktör Raimo Sonninen höll ett anförande om de aktuella utmaningarna inom båtbranschen.Han konstaterade att dagens båtar ska betjäna kunderna, vara felfria redan när de levereras från fabriken och lätta att använda. Den nuvarande situationen är utmanande och vi måste komma ihåg att kunden är nummer 1. Konkurrensen inom branschen kommer att hårdna. För företagen är det viktigt att skapa ett fungerande samarbetsnätverk runtomkring sig, och detta har Bella-Veneet Oy systematiskt strävat efter.

Presentationsmaterialet från regionseminariet i Kuopio 3.11 finns på webbplatsen

3 Andra ansökningsomgången för forskningsorganisationer har inletts

Den andra ansökningsomgången till Båt-programmet för forskningsorganisationer har inletts. Tekes tar emot ansökningar som är lämpliga med tanke på fokusområdena fram till 6.2.2009 kl. 16.00.

Andra ansökningsomgången för projekt inom den offentliga forskningen till Båt-programmet har inletts. Ansökningen gäller forskningsorganisationer. Företag kan kontinuerligt ansöka till programmet med sina forsknings- och utvecklingsprojekt.

Fokusområdena i ansökningen

I denna ansökning ska forskningsorganisationernas projekt i regel anknyta till följande teman:

VISIONÄRA KONKURRENSFAKTORER I BÅTBRANSCHEN
Framtidsvision för behoven och tjänsterna i båtbranschen.
Möjligheterna som formgivningen och den nya tekniken erbjuder.
Miljövänliga innovationer och verksamhetssätt.

UTMANINGARNA PÅ NYA MARKNADSOMRÅDEN
Insamling och utnyttjande av kund- och marknadsinformation.
Marknadsfokuserad formgivning och produktutveckling.
Logistikmodeller.

HÖGKLASSIG PRODUKTIONS- OCH SERVICEKEDJA
Omorganisering av planering, produktion, distribution och underhåll samt affärsverksamhetsmodeller för dessa.
Kvalitetsövervakning inom produktion, komponenter och installationer.

ENERGISYSTEM FÖR BÅTAR
Hantering av knappa energiresurser och integrering av olika system.
Hybridsystem inom propulsion, elförbrukning och energiproduktion.
Nya elproduktionssätt, bränslen och ackumulatorsystem.

OPTIMERING AV ANVÄNDNINGEN AV NYA MATERIAL OCH PRODUKTIONSTEKNIKER
Höjning av den materialtekniska kompetensen och avlägsnande av flaskhalsar som hindrar ibruktagandet av nya material.
Miljövänliga material och miljövänlig tillverkning.

NYA SKROVFORMER
Minskning av vattenmotståndet för snabbgående båtar och förbättrandet av energiekonomin

Även andra ämnesområden kan presenteras om dessa engagerar företagen och bidrar till utvecklingen av branschen.

Projekten man kan ansöka om kan maximalt pågå till utgången av år 2011. Tekes har anslagit 1,0 miljoner euro för finansiering av forskningsinstituternas projekt, och 0,5 miljoner euro för finansiering av yrkeshögskolornas forskningsprojekt år 2009.

Ytterligare ERUF-finansiering (Europeiska regionala utvecklingsfonden) kan riktas speciellt till tillämpad forskning i de landskap där denna kan användas.

Ansökningsprocess
Utöver Tekes normala projektutvärderingskriterier tillämpas följande programspecifika kriterier i utvärderingen av projekten för forskningsansökningen:

Vid valet av forskningsprojekt förutsätts 1) internationellt samarbete antingen inom själva projektet eller genom att påvisa internationell verksamhet med hjälp av forskningsgruppens internationella projektportfölj, eller alternativt 2) ett starkt inhemskt samarbete mellan minst två forskningsinstitut.

Centrala kriterier är företagens engagemang i forskningsprojekten samt nya innovationer och förbättringar i grundteknikerna.

Förutsättningen för ett projekt är en finansieringsandel på minst 5 % från företaget. Tekes stöd för projekten utgör maximalt 60 % av de godtagbara kostnaderna.

Projekt som har ett tydligt företagsengagemang prioriteras.

Av projekten förutsätts en tydlig plan över hur resultaten ska utnyttjas i utvecklingen av företagens affärsverksamhet antingen på kort eller lång sikt.

Finansieringsbesluten fattas inom april.

Ansökningar
Ansökningar till forskningsprojekten som minst inkluderar preliminära företagsengagemang ska skickas till Tekes senast 6.2.2009 kl. 16.00 med den elektroniska ansökningsblanketten.https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/

Företagens finansieringsandel kan kompletteras ända tills 20.3., om finansieringen inte har säkrats innan 6.2. Kompletteringsbehovet måste diskuteras med Tekes representant.

Ytterligare information
Matti Evola
Programchef (fr.o.m. 2.1.2009)
Tekes
Tfn 050 557 7835

Markku Hentinen
Programkoordinator
VTT
Tfn 040 552 6212

4 Nya projektbeslut

Företagsprojekt:
Wallas-Marin Oy: Termoelektrisk multifunktionsspis

5 Internationella evenemang

METS

Marine Equipment Trade Show, d.v.s. METS, som årligen hålls i Amsterdam erbjöd också denna höst ett stort urval av delar, tillbehör, material och metoder för båtindustrin. På mässan fanns totalt fler än 1 200 utställare (rekord), varav 6 i Finlands paviljong. På mässan ges s.k. DAME-utmärkelser (Design Award METS) till de mest innovativa nyheterna i olika produktkategorier. Detta år vann Steyr Motors GmbH:s hybridpropulsionssystem, där en kombination av en elmotor och en generator har integrerats mellan dieselmotorn och backslaget.

I anslutning till METS arrangeras många möten och olika typer av seminarier. De mest betydande av dessa är Global Superyacht Forum samt International HISWA Symposium on Yacht Design and Yacht Construction, som hålls vartannat år. ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) håller egna kommittémöten i anslutning till METS, liksom också ISO:s standardiseringsarbetsgrupper samlas vid den aktuella tidpunkten i Amsterdam. Tillsammans gör dessa att METS är det mest betydande evenemanget för experter inom båtbranschen i Europa.

Båtvarv som bygger superyachter är fortfarande fullt sysselsatta tack vare sin långa orderstock. Däremot var många andra av naturliga skäl oroade över marknadsutvecklingen och sökte nya produkter för sina marknader. Bl.a. tillverkarna av kompositmaterial var nöjda med marknaden för rotorblad för vindkraftverk.

HISWA Symposium

Båtbranschens centralförbund i Holland HISWA, tillbehörsmässan för båtbranschen METS och tekniska högskolan i Delft arrangerade symposiet Yacht Design and Yacht Construction i Amsterdam 17.-18.11.2008. På programmet stod 12 föredrag, i vilka man i huvudsak behandlade prestanda, men även strukturer och allmän planering.

Miljöfrågorna togs upp i flera av presentationerna. Fördelarna och nackdelarna med hybridpropulsion behandlades i huvudsak med tanke på superyachter. Av livscykelundersökningen som TNO har genomfört framkom intressanta siffror bl.a. för miljöeffekterna från skrovmaterial, även om undersökningen gällde ett relativt stort fartyg. Tillämpningen av luftsmörjning för att minska skrovets friktionsmotstånd presenterades också.

VPP-metoden som analyserar segelbåtars prestanda hade tillämpats på båttyper av varierande slag - både på den traditionella holländska Skûtsje och på Moth-jollen med bärplan. Den senaste tiden har utvecklingsarbete utförts både på universitetet i Southampton (aerodynamikmodell) och i Delft (dynamikmodell).

IBEX

Boatbuilders? Exhibition and Conference (IBEX) är ett evenemang som påminner om METS som ordnas i USA. Detta år hölls evenemanget i Miami i början av oktober. Evenemanget fokuserar på material och tillverkningsmetoder inom båtbyggnad, och fokuserar inte lika mycket på tillbehör som METS.

Det bästa med IBEX är de praktiska seminarierna; totalt hölls 55 seminarier i 9 parallella sessioner. Rubrikerna på sessionerna var Design and Engineering, Design and Engineering/Composites, Composite materials and methods, Wood & metal, Survey & repair, Marine systems, Boatyard & marina operations, Education, training and workforce development och Manufacturing management. ?Hands on?- presentationerna av komposittillverkning som hölls utanför i tält var välplanerade och populära. Speciellt materialleverantören Composites Ones presentation av metoden med sluten form (Light Resin Transfer Molding [Light RTM], Vacuum Infusion Process [VIP], och Closed Cavity Bag Molding [CCBM]) var imponerande och ytterst väl utförd.

6 Mr. Eivind Amble, direktör för miljöfrågor på ICOMIA, besökte Finland
Eivind Amble, båtkonstruktör och direktör för miljöfrågor på ICOMIA, International Council of Marine Industry Associations, besökte Finland 5.11. Han tog del av Tekes Båt-program och speciellt dess forskningsprojekt Utveckling av miljöanpassning inom båtbranschen - Sustainable boating i VTT:s forskningshall i Esbo. Enligt Mr. Eivind Amble är forskningsprojektet en internationell föregångare i miljöfrågor inom båtbranschen.

Bild

7 Matti Evola utsedd till ny programdirektör 2.1.2009

Matti Evola från Tekes har utsetts till ny programchef för Båt-programmet från och med 2.1.2009. Han har tidigare varit Båt-programmets representant för Södra Finland i programteamet.

Vesa Kojola övergår till tjänsten som avdelningschef på Österbottens TE-central, men fortsätter som medlem i Båt-programmets Tekes-team. Vi tackar Vesa Kojola för arbetet med beredningen av projektet och arbetet som programchef hittills!

8 Kommande tillställningar:
Årsseminarium 12.2.2009 i Helsingfors
Programmets årsseminarium arrangeras torsdagen den 12 februari 2009 i anslutning till Vene09-båtmässän i Helsingfors Mässcentrum. I kommande nyhetsbrev och på Båt-programmets webbplats ges mera information om årsseminariet.

Jag vill uppmana alla intresserade företag att gripa chansen att utveckla sin affärsverksamhet. Programmet stödjer särskilt innovativa nya öppningar. På det här sättet kommer lönsamma och konkurrenskraftiga finländska företag att kunna erbjuda konsumenterna allt bättre båtar och service.

Med vänlig hälsning

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
VTT

040 552 6212

Upp