Sök efter produkter och tjänster

04.10.2010

Båt-programmet NYHETSBREV 6/2010

1 Miniseminarium för företagsledningar i Tammerfors 3.9.
2 Årsseminarium 23.3.2011
3 Tykes-pengar finns kvar

1. Miniseminarium för företagsledningar i Tammerfors 3.9.

Vid båtbranschens miniseminarium för företagsledningar 3.9. i UKK-institutet i Tammerfors presenterades resultaten från VETO-, Visio 2025- och Sustainable Boating-projekten. Närmare 40 företagsledningar inom branschen deltog i seminariet. Presentationsmaterialen finns på programmets webbplats.

VETO: Ui tai uppoa (simma eller sjunk), en utredning om båtbranschen i Finland
Tero Vuorinen från Vasa universitet berättade om resultaten från VETO-projektet. Centrala frågor är: Hur agerar man inom branschen idag? Hur skulle man kunna agera inom branschen?

Vuorinens huvudbudskap var att när man säljer premium, måste man fästa särskild uppmärksamhet på kvalitet under livscykelns alla faser. Hela försäljningskedjan och kundtjänsten måste trimmas in till en tillräcklig nivå. Exempelvis måste tillverkningen av lyxbåtar ske i påkostade lokaler, som kunden kan besöka för att studera produktionen.

Båtbranschen skulle också gynnas om en inhemsk båtturism med tillhörande infrastruktur utvecklades. Båtanvändarnas behov har förändrats. Efterfrågan ökar på byggda hamnar med tillgänglig hamnservice.

Forskningsrapporten Ui tai uppoa (simma eller sjunk), en utredning om den finska båtbranschen på webben.

Visio 2025
Kaapo Seppälä och Paavo Häppölä presenterade projektet "Visio 2025: tjänsteverksamheten i centrum för utvecklingen av båtbranschens affärsverksamhet", genomfört av Åbo universitet och Aalto-universitetet. Med hjälp av två enkäter sökte man efter svar på åt vilka håll tjänsterna till båtanvändare utvecklas.

1 Båtanvändarenkät
Under projektets första del genomförde man en båtanvändarenkät bland båtförbundets aktiva medlemmar, främst motorbåtsanvändare.

De största hindren för båthobbyns utbredning är: brist på tid och höga kostnader. Faktorer som påverkar efterfrågan på tjänster är särskilt att tiden inte räcker till för att underhålla båten och att båtanvändarna börjar åldras.

De som svarade på enkäten delades in i grupper efter vilken typ av båtanvändare de tillhörde. I alla grupperna ansåg man att temat "Natur, miljö och att göra själv" var viktigt, men när det gällde viljan att köpa tjänster hittade man klara skillnader.

2 Företagsenkät
Under undersökningens andra del utredde man utmaningarna för företagens förändringar. Internetenkäten besvarades av 60 medlemsföretag tillhörande Finnboat rf.

När det gäller faktorer som påverkar tillväxten av tjänsteutbudet är kunderna helt klart den största drivkraften för ändrade affärsverksamheter. Man litar dock inte tillräckligt mycket på tjänsteaffärsverksamhetens potential. Nästan alla företag upplever att de samarbetar med branschens övriga företag, men har å andra sidan behov av ännu mer samarbete.

Den viktigaste utmaningen när det förändringar inom företagen är det tekniska kunnandet. Övriga utmaningar har särskilt samband med intern resursbrist och bristande tilltro till tjänsternas ekonomiska lönsamhet. Endast några få företag angav bristande intresse som en utmaning.

Man frågade företagen och båtanvändarna: Var hittar man information om tjänster inom båtbranschen? Företagarna värdesätter personliga kontakter mest, en kanal som båtanvändarna inte tycker är så viktig. Företagarna anser Internet vara näst viktigast, medan båtanvändarna tycker att det är den viktigaste kanalen. Båtanvändarna värdesätter också båtbranschens olika evenemang.

Sustainable boating: Utveckling av miljömedvetenheten inom båtbranschen
Hannele Tonteri från VTT berättade om projektet "Utveckling av miljömedvetenheten inom båtbranschen", som genomfördes i samarbete med finska båttillverkare, Finnboat och ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations).

I början av projektet utredde man utmaningarna för en hållbar utveckling och möjligheterna under fritidsbåtarnas tillverknings- och driftfaser.

Utgångsinformationen för livscykelbedömningen fick man från finska båttillverkare. Kalkylerna gjordes huvudsakligen för 4-7 meters motorbåtar. Båtarnas miljöeffekter under deras livscykler rapporteras i undersökningen på två sätt: som koldioxidavtryck och Eco-indicator 99-points. Miljöbelastningen från båtar med utombordsmotorer under drifttiden beräknade som Eco-indicator 99-points är i medeltal 70-80 % och mätt som koldioxidavtryck mer än 80 % av hela livscykelns miljöbelastning.

Miljöredogörelsen passar bra som dataöverföringsmodell för fritidsbåtarnas miljöpåverkan.

Forskningsraporten på finska som en bilaga (Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla).

2 Årsseminarium 23.3.2011

Båt-programmets nästa årsseminarium hålls 23.3.2011. Program och plats meddelas senare i ett nyhetsbrev och på Båt-programmets webbplats. Innehållet är riktat till branschens företag. Notera tiden i era kalendrar.

3 Tykes-pengar finns kvar

Det finns Tykes-pengar från Tekes kvar för det här året. Finansieringen av arbetsorganisationernas utveckling sporrar de finska arbetsorganisationerna att utveckla innovativa handlingssätt. Arbetslivets innovationer kan utgöras av förändrad praxis för arbete, organisation och ledning.

Mer information och ansökningsanvisningar finns på Tekes webbplats.

Hälsningar
Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:
040 552 6212

Ympäristömyönteisyyden kehittäminen venealalla (PDF, 1767 kb)

Upp