10.02.2017

Fortsatt god tillväxt inom Finlands båtexport

Tillväxten inom exporten stöder den finländska båtbranschen och den inhemska försäljningen står på en stabil nivå, vilket ledde till att branschens totalomsättning steg. Trots den osäkerhet skattediskussionen förorsakar är stämningarna inom branschen positiva: exakt hälften av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningen stiger år 2017 och var femte företag tänker utöka personalstyrkan.

Exporten till Sverige steg år 2016 till nästan 60 miljoner euro och samtidigt avancerade Sverige till Finlands ledande exportmarknad. Hela branschens euromässiga försäljning av produkter och tjänster inom landet steg med 2 % och totalomsättningen steg med 3%.

Finnboats medlemskårs - d.v.s. båttillverkarnas, varvens och branschhandels - totalomsättning (moms %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) uppgick till 518 milj.euro år 2016. Branschen sysselsatte ca 3500 personer.

Den inhemska försäljningen på en stabil nivå

Inom den inhemska båtförsäljningen kunde man under början av år 2016 skönja tecken på en uppgång. Hela årets båtförsäljning hölls på samma nivå som föregående år, även om man inom ekonomin kunde uppleva ett lyft.

"Diskussionen som förs i båtaffärerna har från sommaren 2016 färgats av båt- och motorfordonsskatten som regeringen planerar. Den förutspådda skatten har påverkat konsumenternas beteende och minskat den spirande inhemska tillväxten", säger Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Enligt Pajusalo upplever branschproffs och skatteexperter en dylik riktad punktskatt mycket skadlig och den internationella utredningen Finnboat gjort stärker uppfattningen. Båtskatten skulle om den förverkligas avkasta än planerat, skulle förorsaka skadliga styreffekter för Finlands ekonomi och sysselsättning via förändringar i konsumentbeteendet och skulle leda till ett utökat behov av administration och större ineffektivitet, vilket inte står i samråd med regeringens strävanden att lätta på normer och stöda sysselsättningen.

Båtregistreringarna hölls antalsmässigt på fjolårs nivå och stannade vid 3544 registrerade båtar. Mest registrerades motorbåtar (2878 st), medan 645 st vattenjetar och RIB/luftfyllda båtar 46 st registrerades. Också euromässigt hölls den inhemska båtförsäljningen på fjolårs nivå.

Den totala segelbåtsförsäljningen i Finland (över 20 fot) steg till 29 båtar, vilket är fortfarande litet jämfört med toppåren, men dock sju båtar mera än året innan.
Försäljningen av småbåtar (roddbåtar och båtar under 4,5 m) hölls på fjolårs nivå och stannade vid 2987 stycken (-1,4 %).

Båtbranschen genererar exportinkomster

Båtexportens euromässiga faktureringsvärde år 2016 var enligt uppgifter från företagen 222 milj.euro, vilket betyder en förändring på +6 % jämfört med år 2015. Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion år 2016 och var 73 %.

Tullstatistik över år 2016 finns tillgänglig endast över perioden januari-november och således finns ännu inte information för hela året över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Under januari-november steg exporten med 13 % och ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land st milj.euro  
Sverige 4174 58,8 (+16,9 %)
Norge 3904 55,6 (+2,2 %)
Malta 3 36,5 (+93,1 %)
Italien 3 28,2 (+77,3 %)
Tyskland 250 9.9 (+12,7 %)
USA 4 6,5 (+572,4 %)
Frankrike 81 5,3 (+121,6 %)
Storbritannien 76 4,2 (+33,6 %)
Holland 52 3,6 (+140 %)
Ryssland 117 3,2 (- 67,4 %)

Exporten till Sverige steg till nästan 60 miljoner euro och samtidigt avancerade Sverige förbi Norge till Finlands ledande exportmarknad. Med en export som uppgår till över en miljon euro under den tidigare nämnda perioden fanns ytterligare Schweiz, Chile, Estland, Grönland, Caymanöarna, Polen och Danmark. Under år 2016 januari-november exporterades totalt 9161 båtar (+27 %) till 36 olika länder.

Av de exporterade båtarnas värde år 2016 (1-11) utgjorde segelbåtarna 45,8 %, vilket är ett bevis på de högkvalitativa finländska segelbåtarnas internationella konkurrenskraft.

Importen växer

Också tillhandsvarande tullstatistik över båtimporten gäller för perioden januari-november. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 40,9 milj.euro (+40,1 %). Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik. Importstatistiken för de fem största länderna för januari-november ser ut som följande:

Land st milj.euro  
Polen 166 6,2 (+19,5 %)
Storbritannien 2 2,5 (-45,5 %)
Frankrike 10 2,2 (+248,7 %)
USA 230 2,0 (+37,4 %)
Sverige 79 1,7 (-29,18 %)

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades till återförsäljning totalt 22426 utombordsmotorer (-2,9 %). Till hemlandet levererades av dessa 10734 (-5,3 %) motorer. De finländska importörerna exporterar fortfarande motorer till bl.a. Ryssland och Balticum. Av de i Finland sålda utombordsmotorerna var drygt 80 % motorer under 40 hk. I Finland säljs klart färre utombordare med stor effekt.

Finnboats medlemsföretags omsättning 2016 i milj.euro (moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):

  Hemlandet, milj.euro Exporten, milj.euro
Båtar 82,5 (-1,8 %) 222,3 (+6,3 %)
Motorer 56,1 (+51,7 %) 18,3 (+43,0 %)
Utrustning 86,9 (+3,5 %) 23,7 (-22,4 %)
Tjänster o.dyl. 27,1 (-5,8 %)    0,6 (-72,1 %)
Totalt 252,6 (+8,1 %) 264,9 (+4,0 %)
     
HELA BRANSCHEN TOTALT:   518 milj.euro (+6 %)

Båtbranschens barometer och utsikterna inom branschen för år 2017

Finnboat har på traditionellt sätt gjort en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2017. Förväntningarna inom branschen är lätt positiva och sysselsättningen väntas fortfarande lite förbättras.

Personalen år 2017

21 % av företagen uppskattade att personalen växer (21 % föregående år)
5 % uppskattade att den minskar (7 %)
74 % uppskattade att den hålls oförändrad (72 %)

Omsättningen år 2017

51 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger (50 % föregående år)
6 % uppskattade att den sjunker (9 %)
43 % uppskattade att den hålls oförändrad (41 %).

I 15 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar av personalen (14 % föregående år).

Tilläggsuppgifter:

verkställande direktör Jarkko Pajusalo

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. 0207 669 341, 040-673 4032
www.finnboat.fi
www.suomiveneilee.fi
www.export.finnboat.fi
@jarkkopajusalo