Sök efter produkter och tjänster

17.08.2017

De ekonomiska utsikterna medför varma vindar på båtmarknaden

Uppsvinget inom ekonomin avspeglas också som positiva stämningar inom Finlands båtbransch, även om de sällsynt svala april- och majmånaderna inverkade på den väderleks- och konjunkturkänsliga båthandeln. Branschindustrins orderstock förutspår en måttlig tillväxt och på vissa orter lider man redan av brist på arbetskraft.

"De kyliga vårmånaderna fick handeln av speciellt småbåtar att stanna upp, men situationen korrigerades till stor del i juni-juli. Då de ekonomiska utsikterna är positiva och vädret varmare kan man förvänta sig att den inhemska båthandeln löper speciellt bra ännu i augusti", uppskattar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

De positiva utsikterna känns också på Helsingfors Flytande båtutställning, som öppnades 17 augusti. På bryggorna och i landmontrarna deltar över 150 utställare och totalt presenteras i utställningen drygt 250 båtar. Utställningsområdet är helt förnyat: båt- och båtlivsutrustning samt tjänster utbjuds på drygt hundra landmontrar.

"Under Flytande tar man pulsen på båtbranschens sensommar. Bryggorna är igen fyllda, så i den bemärkelsen är tecknen positiva", konstaterar Pajusalo.

Exportens betydelse för Finlands båtbransch är fortfarande mycket stor. Sverige förstärkte sin position som det mest betydelsefulla exportlandet: jämfört med samma tid senaste år växte handeln i januari-maj med 21 procent till 45,7 miljoner euro och 3700 båtar exporterades över den västra gränsen.

Båtbranschen är en betydande sysselsättare i Finland: direkt arbetar 3500 personer i branschföretagen och sysselsättningsinverkan är totalt 4000-6000 personer. Finland har till åtskillnad från de övriga nordiska länderna en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen var senaste år hela 73 procent.

Den inhemska marknaden

De inhemska båtregistreringarna har hållit sig någorlunda på senaste års nivå. I registret upptogs under årets sju första månader 3013 båtar, två procent mindre än senaste år. En betydande förändring är den snabba tillväxten av vattenjetförsäljningen: 620 vattenjetar registrerades, nästa sju procent mera än senaste år.

Den största delen av de registrerade båtarna - 76 procent - är vanliga motorbåtar. 58 luftfyllda båtar registrerades (+65,7 %) samt fem luftkuddefarkoster.

Försäljningen av stora segelbåtar har varit tynande, vilket bedömdes redan under början av året. Då det under början av år 2016 registrerades 22 segelbåtar stannade antalet i sommar vid fem.

I registreringsstatistiken syns minst 5,5 meter långa eller med minst en 15 kilowatts motor utrustade segel- eller motorbåtar.

  1-7/2017 1-7/2016 Förändring
01 Motorbåt 2 295 2 402 -4,5 %
02 Segelbåt 5 22 -77,3 %
03 Luftfylld båt /RIB 58 35 65,7 %
04 Hydrokopter 3 - -
05 Vattenjet 620 581 6,7 %
06 Motorseglare - 1 -100,0 %
07 Luftkuddefarkost 5 - -
08 Annan 26 33 -21,2 %
Totalt 3 012 3 074 -2,0 %

Båtexporten

Värdet av Finlands båtexport i januari-maj var 106,6 miljoner euro. Sverige och Norge är fortfarande de största exportländerna, till vilka drygt 70 procent av Finlands båtexport gick. Tillväxtmarknader under början av året utgjordes av USA, Ryssland, Tyskland och Sverige medan båtexporten till Norge, Storbritannien och Frankrike sjönk.

Totalt sjönk Finlands båtexport en aning jämfört med senaste år. Orsaken är den, att under inledningen av senaste år exporterades till Malta två båtar till ett totalvärde av drygt 30 miljoner euro.

"Under början av år 2017 gjordes ännu inte motsvarande stora enhetsleveranser. Däremot tilltog exporten till Förenta staterna och Ryssland starkt, och dessa länder återkom till TOP5 på Finlands exportmarknader", berättar Jarkko Pajusalo.

Båtexportens fem största länder i januari-maj var:

  Milj. € förändring 2017 2016
1. Sverige 45,7 +21 % 3700 3141
2. Norge 32,8 -10 % 2513 2838
3. Tyskland 4,2 +23 % 173 120
4. USA 2,9 +1591 % 4 1
5. Ryssland 2,7 +39 % 132 39

Exportländer på drygt en miljon euro var ytterligare Brittiska Jungfruöarna, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Grönland, Japan, Amerikanska Jungfruöarna och Italien.

Importen av båtar och vattenjetar

De mest betydande importländerna då det gäller motor- och segelbåtar var USA, Polen och Sverige. Om man i jämförelsen upptar 11 traditionella stormakter inom båtindustrin växte importen med nästa hundra båtar till 522 båtar, men då båtarnas medelstorlek var mindre minskade importens värde med 22 procent till ca 8 miljoner euro.

Vattenjetarnas internationella marknader växer starkt, vilket man också ser i Finland som en tillväxt både inom importen och exporten. Till Finland importeras vattenjetar främst från Mexiko och Japan, och de exporteras från Finland främst till andra EU-länder. Vattenjetarna inberäknade steg värdet av båtimporten med 22 procent till 35,9 miljoner euro.

Båtimportens värde i januari-maj 2017 inklusive vattenjetar

  Båtar Milj. €
1 Mexiko 3132 22,2
2 Japan 369 3,5
3 Polen 141 4,0
4 USA 171 1,8
5 Sverige 61 1,6

Utombordarna

Statistik över partileveranserna av utombordare finns tillhanda för perioden januari-juni. Totalt levererades via finländska importörer 16 880 utombordare, vilket ligger på samma nivå som under motsvarande tidsperiod senaste år. Till hemlandet levererades av dessa 8 472 stycken (+3,5 %), 8 408 stycken (-3,2 %) exporterades.

Tilläggsuppgifter för pressen

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, verkställande direktör Jarkko Pajusalo

puh. 040 673 4032
www.uiva.fi | www.finnboat.fi | www.suomiveneilee.fi

Bilder från Flytande båtutställningen: https://finnboat.kuvat.fi/kuvat/Uiva+Flytande/

Uiva-Flytande - Helsingfors Flytande båtutställning 17.-20.8.2017

www.uiva.fi
www.facebook.com/UivaFlytande

Upp