Sök efter produkter och tjänster

09.02.2018

Exporten driver Finlands båtbransch

Finlands båtexport drar bra: värdet på exporten steg senaste år med över åtta procent. Den inhemska försäljningen hölls på tidigare nivå, men i branschen förhåller man sig hoppfull till utsikterna.

Enligt Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo förstärktes två trender ytterligare senaste år: de i aluminium byggda motorbåtarnas popularitet fortsatte att växa och de i Finland tillverkade stora segelbåtarna skördade framgångar på världsmarknaderna.

"Man har tillverkat aluminiumbåtar industriellt i Finland från och med år 1955 och både tillverkarnas antal och andelen sålda motorbåtar med aluminiumskrov växer fortfarande. Speciellt starkt kunnande och stor konkurrenskraft har vi också inom långfärdsbåtar och stora, högkvalitativa segelbåtar; segelbåtarnas andel antalsmässigt av exporten är endast en procent, men utgör drygt en tredjedel av exportens värde", berättar Pajusalo.

Finnboats medlemskårs - båttillverkarnas, varvens och branschhandelns - totalomsättning (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) uppgick till 535 milj.euro år 2017. Branschen sysselsatte ca 3500 personer.

Malta, Sverige och Norge de viktigaste exportländerna

Enligt tullstatistiken var de starkaste exportländerna Malta, Sverige och Norge. Till Malta exporterades inom januari-november 2017 endast åtta båtar, men medelpriset på dem var nästan 9 miljoner euro per stycke.

Exporten till Sverige är till sitt värde nästan lika stor, men styckemässigt såg vi alldeles andra siffror: till vår västra granne köptes över 4700 i Finland tillverkade båtar och exportinkomsterna steg till nästan 66 miljoner euro. Från Sverige importerades 91 båtar till Finland och värdet av importen var dryga 5 miljoner euro.

Exporten till Norge besväras av nedgången av kronans värde som pågått i åratal samt ekonomins starka beroende av offshore-verksamheten. Värdet av exporten till Norge i januari-november 2017 sjönk med ca 12 procent. Däremot steg exporten till Storbritannien och Ryssland starkt.

"I handeln med Ryssland ligger vi efter toppåren, men det finns tecken på att marknaden normaliseras. Också USA är en växande marknad, även om den euromässiga exporten sjönk då man i slutet av år 2016 exporterade dit en jakt värd fem miljoner", berättar Pajusalo.

Den inhemska båtförsäljningen på en stabil nivå

Under slutsommaren 2017 såg man tecken på en uppgång i den inhemska båtförsäljningen, men hela årets båtförsäljning stannade styckemässigt på fjolårs nivå.

Den euromässiga försäljningen av hela branschens produkter och tjänster sjönk med 0,6 % och totalomsättningen steg med 3 %.

Även utombordsmotorernas försäljningsstatistik visar på den långsamma tillväxten: till hemlandet levererades år 2017 tre procent fler motorer än ett år tidigare.

Försäljningen av segelbåtar var fortfarande mycket svag. Endast 11 nya över 20-fots båtar nyregistrerades.

"Jämfört med toppåren är försäljningen av nya segelbåtar mycket svag. Detta säger dock inte allt om situationen på branschen, ty under samma tid har antalet importerade andrahands segelbåtar vuxit. Detta ökar för sin del efterfrågan på branschens handel och tjänster samt på turistservicen", berättar Pajusalo.

Som helhet bedömer Pajusalo det inledda årets möjligheter som lovande.

"Finlands ekonomi befinner sig i stark tillväxt, konsumenternas förtroende ligger högt och båtindustrins exportutsikter är fortfarande positiva. I hemlandet har vi en väldig potential för båtturismen, som vi inte kunnat tillgodogöra oss. Skärgårdens och insjöområdenas sjöleder är internationellt sett unika, men man måste via samverkan kunna utveckla tjänsterna och marknadsföringen av våra kust- och insjöområden", säger Pajusalo.

Båtregistreringarna i hemlandet

Båtregistreringarna hölls år 2017 antalsmässigt nästan på samma nivå som året innan och slutade på 3578 registrerade båtar.

Mest registrerades motorbåtar (2754 st), 692 vattenjetar registrerades liksom 67 st RIB/luftfyllda båtar.

Antalsmässigt fanns den största ökningen bland vattenjetar (+43 st/6,6 %)

Det totala antalet sålda segelbåtar i Finland (över 20 fot) stannade på 11 båtar, vilket är mycket lite jämfört med toppåren. Samtidigt har handeln med andrahands båtar av god kvalitet vuxit och blivit internationell.

Försäljningen av småbåtar (roddbåtar och båtar under 4,5 m) sjönk till fjolårs nivå och stannade på 2810 stycken(-6 %).

Exportens värde

Båtexportens euromässiga faktureringsvärde år 2017 var enligt uppgifter från företagen 239 milj. euro, vilket betyder en förändring på +7 % jämfört med år 2016. Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion år 2017 och var 73 %.

Tullstatistik över år 2017 finns tillgänglig endast över perioden januari-november och således finns ännu inte information för hela året om det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Under januari-november var exporten 248 miljoner euro (+8,3 %).

Exporten till Malta steg till drygt 70 miljoner euro och därmed gick Malta förbi Sverige som Finlands främsta exportland. Med en export som uppgår till över en miljon euro under den tidigare nämnda perioden fanns ytterligare Grönland, Danmark, Belgien, Brittiska Jungfruöarna, Turkiet, Japan, Italien, Amerikanska Jungfruöarna och Estland.

Under januari-november år 2017 exporterades totalt 9184 båtar till 40 olika länder. Segelbåtarnas andel av export var antalsmässigt endast 1 % men värdemässigt 34 %.

Exportstatistiken för de tio största ländernas del ser ut som följande:

Land st milj.euro förändring
Malta 8 71,8 +96,7 %
Sverige 4733 65,7 +11,7 %
Norge 3243 48,7 -12,7 %
UK 99 8,4 +99,2 %
Tyskland 263 8,0 +6,5 %
Ryssland 222 6,0 +85,1
USA 8 4,6 -29,0 %
Frankrike 102 4,5 -16,17%
Schweiz 89 4,0 +25,9 %
Holland 36 2,8    -21,1 %

Båtimporten

Också tillhandsvarande tullstatistik över båtimporten gäller för perioden januari-november. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 59,1 milj.euro (+44,6 %).

Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik.

Till Finland importerades huvudsakligen vattenjetar från Mexiko och Japan samt en del båtar från speciellt Polen och Sverige. Av de vattenjetar som importeras till Finland säljs största delen vidare till övriga Europa.

Importstatistiken för de fem största länderna för januari-november ser ut som följande:

Land st milj.euro förändring
Mexiko 3775 26,7 +34,2 %
Polen 220 7,5 +21,5 %
Sverige 91 5,4 +225,1 %
Japan 370 3,5 +291 %
USA 709 1,8 -9,6 %

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades till återförsäljning totalt 22596 utombordsmotorer (+1,0 %).

Till hemlandet levererades av dessa 11000 (+3 %) motorer.

De finländska importörerna exporterar motorer till bl.a. Ryssland och Balticum. Av de i Finland och närområdena sålda utombordsmotorerna är drygt 80 % motorer under 40 hk och här säljs också klart färre högeffektiva utombordsmotorer än på båtbranschens största marknader.

Till Finland levererades 1275 st över 100 hk utombordsmotorer, vilket betyder en tillväxt på 5 % jämfört med förra året.

Företagens omsättning

Finnboats medlemsföretags omsättning 2017 i milj.euro (moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):

  Hemlandet, milj.euro Exporten, milj.euro
Båtar    89,6 (+8,6 %) 238,8 (+7,4 %)
Motorer    51,5 (-8,2 %) 19,2 (+5,2 %)
Utrustning    75,2 (-13,5%) 25,7 (+8,3 %)
Tjänster o.dyl. 34,7 (+28,2%) 0,4 (-33,5 %)
Totalt    251,0 (-3,0 %) 284,1 (+7,3 %)

HELA BRANSCHEN TOTALT: 535 milj.euro (+3,3 %)

Båtbranschen barometer och utsikterna inom branschen för år 2018

Finnboat har på traditionellt sätt gjort en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2018. Förväntningarna inom branschen är lätt positiva och sysselsättningen väntas fortfarande lite förbättras.

Personalen år 2018
24 % av företagen uppskattade att personalen växer (21 % föregående år)
4 % uppskattade att den minskar (5 %)
72 % uppskattade att den hålls oförändrad (74 %)

Omsättningen år 2018
61 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger (51 % föregående år)
7 % uppskattade att den sjunker (6 %)
32 % uppskattade att den hålls oförändrad (43 %).

I 9 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar av personalen (15 % föregående år).

Tilläggsuppgifter:

verkställande direktör Jarkko Pajusalo

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. 0207 669 341, 040-673 4032
www.finnboat.fi
www.suomiveneilee.fi

Upp