Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Verottajalla on edelleen erittäin vahva halu siirtää kaupallinen venesäilytys arvonlisäverotuksen piiriin 1.1.2006. Vaikka tilanne on kannaltamme suhteellisen vaikea olemme kuitenkin vedonneet Verohallitukseen muutamalla asialla. Kyse on loppujen lopuksi kuitenkin tässäkin tapauksessa tulkinnoista ja niiden tekijöistä. Olemme omien asiantuntijoidemme kanssa käyneet kokonaisuutta läpi ja oheisessa tänään lähteneessä kirjeessä kertoneet kantamme verottajalle sekä mm. muutamille kansanedustajille. Pyydänkin edelleen tässä yhteydessä, että kaikki mahdolliset tahot ovat yhteydessä omiin tuttuihinsa päättäjätasolla, jotta voisimme asiaan vielä yrittää vaikuttaa.

Verohallitus       15.9.2005

PL 325
00052 Vero

Veneiden talvisäilytyksen arvonlisäverollisuus
Kirjeenne 7.7.2005/894/49/2005

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n näkemyksen mukaan Korkeimman hallinto-oikeuden 15.3.1995 antamat ennakkopäätökset, no:t 918 ja 919, (B562 ja B563), koskien kiinteistön käyttöoikeuden alv-verotonta luovutusta, sisältävät kansallisella tasolla veroviranomaisia sitovan tulkinnan veneiden talvisäilytyksen alv-verottomuudesta kaikissa tulkintamuodoissa. Suomi on ollut Euroopan Unionin jäsen 1.1.1995 alkaen. KHO on ratkaisuissaan kaikella todennäköisyydellä ottanut huomioon, sekä kansallisen lainsäädännön, että arvonlisäverodirektiivien sisällön, tulkitessaan arvonlisäverolain 29 §:ää, 15.3.1995 antamillaan prejudikaateilla.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry katsoo tulkintanaan, että yhteisöjen tuomioistuin ei sovella, vaan tulkitsee yhteisöoikeutta. EY-tuomioistuin ei siten ota kantaa ennakkoratkaisuissaan käsiteltävän tapauksen asiakysymyksiin, eikä myöskään ao. kansallisen lainsäädännön tulkintaan.

Näkemyksemme on, että Suomessa korkeimpien oikeuksien ennakkopäätökset sitovat periaatteessa niin kauan, kunnes niiden keskeistä sisältöä koskevaa laintulkintaa muutetaan täysistunto-, eli plenum-ratkaisuilla. Korkein hallinto-oikeus ja Yhteisöjen tuomioistuin ovat myös päätyneet tulkinnoissaan erilaiseen lopputulokseen.

Liittyen EY-tuomioistuimen ratkaisuun C-428/02 3.3.2005, Venealan Keskusliitto Finnboat ry pyytää kohteliaimmin saada huomauttaa, että ennakkoratkaisupyyntö sitoo periaatteessa vain sen pyytänyttä, eli tässä tapauksessa tanskalaista tuomioistuinta ja ratkaisuja koskevia periaatteita voidaan soveltaa sellaisenaan vain tanskalaisessa veroprosessissa ja vain tanskalaisessa tuomioistuimessa.

Suomen verolainsäädännössä on käsityksemme mukaan voimassa periaate, jonka mukaan verosta on aina säädettävä lailla. Tämä merkitsee, ettei hallinnollisin säädöksin, tai muistioin verolain soveltamista koskeva, verotusta laajentava tulkinta ole mahdollinen.

Tämän lisäksi Venealan Keskusliitto Finnboat ry haluaa esiintuoda suunnitellun veromuutoksen ja sitä kautta kuluttajalle tulevan 22%:n hinnankorotuksen vaikutuksia muuhun verokertymään. Veneilyn herkkä tasapaino ei kestä tämäntyyppisiä viestejä. Negatiivinen signaali tuo tullessaan selvästi vähenevät myynnin alv-tulot, tuloverokertymän ja pienenevät polttoaineverotulot. Emme halua tässä vaiheessa edes arvailla vaikutuksia saaristoelinkeinon olemassaolon edellytyksiin.

Lopuksi haluamme huomauttaa, että suunniteltu muutos asettaa kaupallisen veneiden telakoinnin ja venekerhot erilaiseen asemaan. Usein arvonlisäverokäytännön ulkopuolella olevat kerhot eivät näiltä osin harjoita verottajan tarkoittamaa elinkeinotoimintaa. Jäsenkuntamme telakointia harjoittavat yritykset saavat huomattavan tärkeän osan tuloistaan talvisäilytyksestä ja tämä tilanne sekä vääristyy että vaarantuu.

Pyydämme kohteliaimmin Verohallitusta miettimään em. tapauksen tulkintaa uudestaan ja luopumaan veromuutossuunnitelmasta kokonaan.

Kunnioittaen

Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Jouko Huju
toimitusjohtaja

tiedoksi:

Finnboatin hallitus
Telakka- ja korjaamoyhdistyksen johtokunta
Sirpa Asko-Seljavaara, Eduskunta
Astrid Thors, Eduskunta
Pertti Salovaara, Eduskunta
Saaristoasiain Neuvottelukunta (Mikaela Nylander, Eduskunta)

Finnboatin arkisto

Suomi