Finnboat

Hyvät veneilyalan ammattilaiset,

Merenkulkulaitos tulee VENE 2006 BÅT -näyttelyssä tekemään sattumanvaraisesti pistokokeita veneille, tuotteille ja varusteille, jotka ovat esillä messuilla. Jotta voisitte paremmin valmistautua mahdolliseen pistokoetarkastukseen, pyydämme teitä varautumaan ottamalla mukaan veneiden, tuotteiden ja varusteiden asiakirjat.

Kun markkinoidaan tai myydään huvivenedirektiivin 94/25/EY, kuten muutettu direktiivillä 2003/44/EY, piiriin kuuluvaa venettä, tuotetta tai varustetta, niissä tulee olla huvivenelain 621/2005 mukaiset asiakirjat ja merkinnät:
– Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja siihen kuuluva standardilista,
– omistajan käsikirja suomeksi ja ruotsiksi, sekä
– CE -merkintä.

Asiakirjat ja merkinnät tarkastetaan aina pistokokeen yhteydessä. Samalla suoritetaan muita tarkastuksia vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Jos veneessä, tuotteessa tai varusteessa tai niiden asiakirjoissa taikka merkinnöissä epäillään tai todetaan puutteita, ryhdytään vaatimustenvastaisuuden perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin.

Mikäli esille asetetussa veneessä ei ole CE -merkintää, tulee liitteenä 1 oleva ilmoitus asettaa näkyvälle paikalle veneessä.

Mikäli esille asetetussa varusteessa ei ole CE -merkintää, tulee liitteenä 2 oleva ilmoitus asettaa näkyvälle paikalle varusteen yhteyteen.

Mikäli muut esille asetetut, huvivenedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet eivät täytä huvivenedirektiivin vaatimuksia, tulee liitteenä 2 oleva ilmoitus asettaa näkyvälle paikalle tuotteen yhteyteen.

Venettä, tuotetta tai varustetta ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin näiden vaatimuksenmukaisuudenarviointi on suoritettu jonka osoituksena valmistaja kiinnittää CE-merkinnän.

Lisätietoja huvivenelaki 621/2005 ja -asetus 748/2005 sekä Merenkulkulaitoksen Tiedotuslehti nro. 12/2005

Ystävällisin terveisin,
Kimmo Patrakka
Veneilyn ylitarkastaja
Puh. 0204 48 4384
Fax. 0204 48 4500
veneilytarkastajat@fma.fi

**********

Bästa representant för båtbranschen,

Sjöfartsverket kommer att göra slumpmässiga stickprov under VENE 2006 BÅT mässan på båtar, utrustning och produkter som är utställda. För att ni ska kunna förbereda er för en möjlig inspektion, ber vi er att ha med dokumentationen om båten, utrustningen eller produkten på mässan.

När en båt, utrustning eller produkt som faller under fritidsbåtdirektivet 94/25/EG, ändrat med direktivet 2003/44/EG, marknadsförs eller säljs, skall de ha den dokumentation och märkning som föreskrivs i fritidsbåtslagen 621/2005:
– Försäkran om överensstämmelse samt standardlista,
– Instruktionsbok på finska och svenska, och
– CE -märkning.

Dokument och märkning kontrolleras alltid vid stickprov. Samtidigt utförs även andra inspektioner för kontroll av kravens överensstämmelse. Om antingen båten, utrustningen eller produkten och dess dokumentation eller märkning är tvivelaktig eller bristfällig, kommer nödvändiga åtgärder att vidtas.

Ifall en utställd båt inte har CE-märkning, bör bifogad skylt (bilaga 1) sättas upp på en synlig plats på båten.

Ifall utställd utrustning inte har CE-märkning, bör bifogad skylt (bilaga 2) sättas upp på en synlig plats vid utrustningen.

Ifall annan utställd produkt som faller under fritidsbåtsdirektiven inte fyller ifrågavarande direktivkrav, bör bifogad skylt (bilaga 2) sättas upp på en synlig plats vid produkten.

En båt, utrustning eller produkt får inte släppas på marknaden eller tas i bruk innan bedömning av överensstämmelse är utförd. Tillverkaren förser båten, utrustningen eller produkten med CE-märkningen som bevis på utförd bedömning.

Mera information kan fås från fritidsbåtslagen 621/2005 och i -förordningen 748/2005 samt i Sjöfartsverkets informationsblad 12/2005.

Med vänlig hälsning,
Kimmo Patrakka
Båtöverinspektör
Tfn. 0204 48 4384
Fax. 0204 48 4500
veneilytarkastajat@fma.fi

Suomi