Finnboat

VENEIDEN OMISTAJAN KÄSIKIRJOISSA PUUTTEITA
Merenkulkulaitoksen tiedote (21.3.2007)

Merenkulkulaitos havaitsi Vene/Båt-07 messuilla suorittamissaan noin 30 pistokoetarkastuksessa puutteita sekä isojen että pienten veneiden omistajan käsikirjoissa. Erityisesti paloturvallisuudesta ei käsikirjoissa anneta riittävästi tietoa veneiden omistajille.

Huvivenelaki määrää veneen valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön toimittamaan tuotteen mukana kuluttajille tai kuluttajiin rinnastettaville henkilöille erityisen omistajan käsikirjan ja niin sanotun vaatimustenmukaisuuden vakuutuksen suomeksi ja ruotsiksi.

Paloturvallisuus erityisen tärkeä

EU-määräysten mukaan omistajan käsikirjassa erityistä huomiota on kiinnitettävä paloturvallisuuteen ja tulipalon vaaraan.

Sisämoottorit sijoitetaan suljettuun tilaan erilleen asuintiloista, jotta tulipalon tai sen leviämisen vaara olisi mahdollisimman pieni.

Polttoaine- ja sähköjärjestelmät suunnitellaan ja asennetaan siten, että tulipalo- ja räjähdysvaara on mahdollisimman pieni. Käsikirjassa on myös oltava tietoa palontorjuntavälineistä. Venettä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on varustettu asianmukaisilla palontorjuntavälineillä. Lisäksi kaikissa asuttavissa veneissä on oltava toimiva poistumistie tulipalon varalta.

Tiedot on omistajan käsikirjassa esitettävä ymmärrettävässä muodossa, jotta käyttäjä pystyy niiden perusteella arvioimaan tuotteeseen liittyvät vaarat.

Tiedot käsisammuttimista

Omistajan käsikirjassa on oltava seuraavat tiedot käsisammuttimien sijainnista ja tehovaatimuksista:

– Veneen omistajan/käyttäjän pitää huollattaa palontorjuntavälineet niissä ilmoitetuin väliajoin tai vaihtaa ne tarvittaessa, jos niitä on käytetty tai käyttöaika on ylittynyt.
– Käsikirjassa on hyvä velvoittaa veneen omistaja/käyttäjä varmistamaan pääsy palonsammutusvälineiden luo silloin kun vene on kuormattu ja tiedottaa miehistön jäsenille niiden sijainnista ja käytöstä. Moottoritilaan johtavien purkausaukkojen sijainti sekä kulkuteiden ja poistumisaukkojen sijainti on syytä myös esitellä.
– Veneisiin asennettuihin kiinteisiin sammutusjärjestelmiin tulee valmistajan valita tarkoituksenmukaiset varoituskilvet kuten standardissa 9094-1/2 on ilmoitettu. Soveltuvat huomautus- ja varoituskilvet on kuvattava omistajan käsikirjassa tai niiden sanamuoto on toistettava.
– Myös sammutuspeitteiden sijainti tulee ilmoittaa, mikäli ne kuuluvat veneeltä vaadittaviin palontorjuntavälineisiin.

Piirustuksilla ja kuvilla on mahdollista parantaa nykyisten omistajan käsikirjojen tasoa, jotta ne täyttäisivät huviveneille asetetut vaatimukset. Lisäksi yleiset omistajan käsikirjat on syytä tehdä jokaiselle venemallille erikseen, koska ne eivät aina huomioi kaikilta malliston venemalleilta vaadittavaa paloturvallisuusohjeistusta.

Veneiden valmistajien tulisi käsikirjojen sisällön suunnittelussa kiinnittää erityisesti huomiota paloturvallisuuteen, jotta kuluttajille sekä kuluttajiin rinnastettaville henkilöille voidaan taata riittävä tieto veneen turvallisesta käytöstä.

Lisätietoja:
Veneily-yksikön päällikkö Tom Wilenius, puh. 0204 48 4346,
veneilytarkastaja Ville Räisänen, puh. 0204 48 4388 tai sähköpostitse veneilytarkastajat@fma.fi.

Suomi