Finnboat

Tämän viestin liitteenä on kysely yrityksenne venealan nettoliikevaihdosta vuodelta 2006. Pyydämme palauttamaan sen mahdollisimman pian ja viimeistään 4.6.2007 Finnboatin toimistoon. Mikäli yrityksenne on liittynyt Finnboatin jäseneksi 2007 ja maksanut liittymismaksun, ei kyselyä tarvitse palauttaa.

Liikevaihtotiedon perusteella määritetään yrityksenne tämän vuoden jäsenmaksu, joka on 170 eur + 0,03 % yrityksen venealan nettoliikevaihdosta. Minimimaksu on 170 eur ja maksimi muille kuin Kauppiaat ry:n jäsenyrityksille 2000 eur (170 + 1830 eur). Venealan Kauppiaat ry:n jäsenmaksun enimmäismäärä on 850 eur (170 + 680 eur).

Konsernijäsenmaksu määräytyy emoyhtiön ja tytäryhtiöiden yhteenlasketun venealan liikevaihdon mukaan. Jos yritys toimii pääsääntöisesti vähittäiskaupassa (liikevaihdosta yli 50% vähittäiskauppaa) on se ensisijaisesti Venealan Kauppiaat ry:n jäsen.

Mikäli tilikautenne päättyy vasta 30.6.2007 tai myöhemmin, pyydämme ilmoittamaan siitä Finnboatiin kirjallisesti. Kaikki yritystiedot käsitellään luottamuksellisina.

Ystävällisin terveisin
Venealan Keskusliitto Finnboat ry

BESKED OM OMSÄTTNING OCH MEDLEMSAVGIFT 2007

Som bilaga till detta info finns svarsblanket för besked om omsättning 2006 för fastställande av medlemsavgift 2007. Vänligen returnera blanketten till förbundets kansli snarast och senast den 4.6.2007. Nya medlemmar (2007) behöver inte returnera blanket.

Medlemsavgiftens storlek är 170 eur + 0,03 % av företagets nettoomsättning inom båtbranschen 2004. Minimimedlemsavgiften för alla företag är 170 eur, maximibeloppet för Marinhandlarna rf:s företagsmedlemmar är 850 eur (170 + 680 eur) för andra företag 2000 eur (170 + 1830 eur).

Koncernmedlemsavgiften bestäms av moderföretagets och dotterbolagens sammanräknade omsättning i båtbranschen. Ifall företaget verkar huvudsakligen inom minuthandeln (över 50 % av omsättningen från minuthandeln) är det primärt medlem i Marinhandlarna rf.

Ifall Ert räkenskapsår avslutas först den 30.6.2007 eller senare, ber vi Er meddela om detta till Finnboats kansli skriftligt. Företagens uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Med vänlig hälsning
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Suomi