Finnboat

Venealalle merkittävää kehityspanosta TEKESiltä

Pari vuotta valmisteltu venealan kehitysohjelma käynnistyy näinä päivinä. Ensimmäistä kertaa koko venealaa käsittelevä valtakunnallinen ohjelma on suunniteltu kestäväksi aina vuoteen 2011 saakka. VTT:n yhdessä Finnboatin kanssa koordinoimaan ohjelmaan myönnetty TEKES-rahoitus on noin 15 milj. euroa kokonaispanostuksen ollessa noin 25 milj. euroa. Tämä antaa pk-valtaiselle venealalle aivan uusia mahdollisuuksia nostaa osaamisensa ja toimintatapansa uudelle, entistä kilpailuky-kyisemmälle tasolle.

Ohjelmaa varten tehtiin maamme johtavien asiantuntijoiden toimesta laaja esiselvitys, jossa käsitel-tiin kolmea kokonaisuutta. Veneteknologia ja veneenvalmistus yleensä ovat tärkeä osa-alue. Te-hokkaat valmistustekniikat ja nopea tuotekehitys ovat suomalaisen teollisuuden elinehtoja. Esiselvi-tyksessä pyrittiin löytämään kehitysmalleja myös veneiden muotoilulle tavoitteena käyttäjätiedon parempi hyödyntäminen ja veneen käyttökelpoisuuden lisääminen. Tähän mennessä yleisessä tut-kimuksessa ei juurikaan ole puututtu alan yleisen liiketoiminnan kehitykseen. Kuluttajien tottu-mukset ja vaatimukset kuitenkin muuttuvat koko ajan ja myös veneala tarvitsee kehittyäkseen ja kasvaakseen uusia ajatusmalleja. Kuluttajien tarpeet ostopalveluissa kuten kokonaisvaltainen huolto ja säilytys, satamapalvelut ja reittien varsilla olevat palvelut ovat laajan tarkastelun kohteena. Perinteisten veneenomistajien rinnalle on kasvanut osaomistajien ryhmä sekä vain veneen käytöstä kiinnostuneiden kuluttajien ryhmä. Heidän tarvitsemansa palvelut ja osin myös venetyypit ovat eri-laisia kuin perinteisten omistajien.

Ohjelman lopullinen rakenne selviää vielä ennen vuodenvaihdetta, mutta hankkeita tulee olemaan kahta päätyyppiä. Ns. vertikaaleissa hankkeissa paneudutaan kehityshankkeisiin ja verkostoitumi-seen koko liiketoimintaketjun tai sen osien kannalta katsottuna. Tällainen ketju tyypillisesti on päämyyjä-jälleenmyyjä-huolto-raaka-ainetoimittaja. Horisontaalisissa hankkeissa kehitystyötä teh-dään rinnakkaisten toimijoiden välillä. Tällaisia voivat olla esim. samasta tuotantomenetelmästä kiinnostuneet vene- ja lujitemuovialan yritykset.

Ohjelman valmistelu tulee vaatimaan paljon koko koordinaatioketjun jalkautumista yrityksiin ja myös TEKESin aiemmin tekemiä hankeaihioita tullaan hyödyntämään. Ohjelman toteuttajatahoina tulee yritysten lisäksi olemaan yhtälailla korkeakouluja, tutkimuslaitoksia kuin markkinoinnin ja viestinnän osaajia.

Lisätietoja

DI Markku Hentinen
VTT
markku.hentinen@vtt.fi
040-5526212

www.tekes.fi/ohjelmat

Suomi