Finnboat

Nyhetsbrevets innehåll:
1 Årsseminarium 12.2.2009 i Helsingfors. Anmäl dig nu!
2 Det andra ansökningsskedet för forskningsorganisationer har inletts. Ansökningar senast 6.2.
3 Båt-programmet på Helsingfors internationella båtmässa 6 – 15.2.2009, Avdelning 6d2
4 Båtteknikdag i Tammerfors 26.11. Viktiga förändringar i båtstandarder
5 Nya projektbeslut
6 Österbottens regionseminarium 11-12.12. Satsningarna måste inriktas på utveckling!

1 Båt-programmets årsseminarium 12.2.2009 i Helsingfors. Anmäl dig nu!

Båt-programmets årsseminarium hålls torsdagen den 12 februari 2009 i Helsingfors Mässcentrum i anslutning till mässan Vene 09 Båt.

Tid: 12.2 kl. 9.00 – 17.00, registreringen börjar kl. 8.30
Plats: Helsingfors Mässcentrum, konferensrum 101cd, Kongressflygelns entré, Mässplatsen 1, 00520 Helsinki

Anmäl dig med senast 1.2. på programmets webbplats www.tekes.fi/vene.

Seminariet är avgiftsfritt, men för att kunna delta måste du anmäla dig.
Seminariet inkluderar inte inträdet till mässan Vene O9 Båt.

Program: (programmet uppdateras under januari)
9.00 kaffe
9.30 Båt-programmets resultat det första året,
programchef Matti Evola/Vesa Kojola, Tekes
10.00 Nya trender inom planering och tillverkning
föreläsaren uppges senare
11.00 Nya forskningsområden och företagsprojekt,
programkoordinator Markku Hentinen, VTT
11.30 Nya utmaningar inom hela branschen,
vd Jouko Huju, Båtbranschens Centralförbund rf
12.00 Lunch
13.00 Forskningsprojektens första resultat
14.00 kaffe
14.30 Forskningsprojektens första resultat fortsätter
17.00 seminariet avslutas

Välkommen att höra och delta i diskussioner kring möjligheterna och projekten som Båt-programmet erbjuder och bilda nätverk med andra organisationer i branschen!

Tekes – VTT- Båtbranschens Centralförbund rf

2 Andra ansökningsomgången för forskningsorganisationer har inletts

Den andra ansökningsomgången till Båt-programmet för forskningsorganisationer har inletts. Tekes tar emot ansökningar som är lämpliga med tanke på fokusområdena fram till 6.2.2009 kl. 16.00.

Andra ansökningsomgången för projekt inom den offentliga forskningen till Båt-programmet har inletts. Ansökningen gäller forskningsorganisationer. Företag kan kontinuerligt ansöka till programmet med sina forsknings- och utvecklingsprojekt.

Fokusområdena i ansökningen
I denna ansökning ska forskningsorganisationernas projekt i regel anknyta till följande teman:

VISIONÄRA KONKURRENSFAKTORER I BÅTBRANSCHEN
Framtidsvision för behoven och tjänsterna i båtbranschen.
Möjligheterna som formgivningen och den nya tekniken erbjuder.
Miljövänliga innovationer och verksamhetssätt.

UTMANINGARNA PÅ NYA MARKNADSOMRÅDEN
Insamling och utnyttjande av kund- och marknadsinformation.
Marknadsfokuserad formgivning och produktutveckling.
Logistikmodeller.

HÖGKLASSIG PRODUKTIONS- OCH SERVICEKEDJA
Omorganisering av planering, produktion, distribution och underhåll samt affärsverksamhetsmodeller för dessa.
Kvalitetsövervakning inom produktion, komponenter och installationer.

ENERGISYSTEM FÖR BÅTAR
Hantering av knappa energiresurser och integrering av olika system.
Hybridsystem inom propulsion, elförbrukning och energiproduktion.
Nya elproduktionssätt, bränslen och ackumulatorsystem.

OPTIMERING AV ANVÄNDNINGEN AV NYA MATERIAL OCH PRODUKTIONSTEKNIKER
Höjning av den materialtekniska kompetensen och avlägsnande av flaskhalsar som hindrar ibruktagandet av nya material.
Miljövänliga material och miljövänlig tillverkning.

NYA SKROVFORMER
Minskning av vattenmotståndet för snabbgående båtar och förbättrandet av
energiekonomin

Även andra ämnesområden kan presenteras om dessa engagerar företagen och bidrar till utvecklingen av branschen.

Projekten man kan ansöka om kan maximalt pågå till utgången av år 2011. Tekes har anslagit 1,0 miljoner euro för finansiering av forskningsinstituternas projekt, och 0,5 miljoner euro för finansiering av yrkeshögskolornas forskningsprojekt år 2009.

Ytterligare ERUF-finansiering (Europeiska regionala utvecklingsfonden) kan riktas speciellt till tillämpad forskning i de landskap där denna kan användas.

Ansökningsprocess
Utöver Tekes normala projektutvärderingskriterier tillämpas följande programspecifika kriterier i utvärderingen av projekten för forskningsansökningen:

Vid valet av forskningsprojekt förutsätts 1) internationellt samarbete antingen inom själva projektet eller genom att påvisa internationell verksamhet med hjälp av forskningsgruppens internationella projektportfölj, eller alternativt 2) ett starkt inhemskt samarbete mellan minst två forskningsinstitut.

Centrala kriterier är företagens engagemang i forskningsprojekten samt nya innovationer och förbättringar i grundteknikerna.

Förutsättningen för ett projekt är en finansieringsandel på minst 5 % från företaget. Tekes stöd för projekten utgör maximalt 60 % av de godtagbara kostnaderna.

Projekt som har ett tydligt företagsengagemang prioriteras.

Av projekten förutsätts en tydlig plan över hur resultaten ska utnyttjas i utvecklingen av företagens affärsverksamhet antingen på kort eller lång sikt.
Finansieringsbesluten fattas inom april.

Ansökningar
Ansökningar till forskningsprojekten som minst inkluderar preliminära företagsengagemang ska skickas till Tekes senast 6.2.2009 kl. 16.00 med den elektroniska ansökningsblanketten: https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus
och http://www.tekes.fi/sve/service/index.html

Företagens finansieringsandel kan kompletteras ända tills 20.3., om finansieringen inte har säkrats innan 6.2. Kompletteringsbehovet måste diskuteras med Tekes representant.

Ytterligare information
Matti Evola
Programchef
Tekes
Tfn 050 557 7835
matti.evola(at)tekes.fi

Markku Hentinen
Programkoordinator
VTT
Tfn 040 552 6212
markku.hentinen(at)vtt.fi

3 Båt-programmet på Helsingfors internationella båtmässa Vene 09 Båt,
avdelning 6d2

Båt-programmet har en egen avdelning 6d2 på Helsingfors internationella båtmässa ”Vene 09 Båt” 6. – 15.2.2009. Förutom Båt-programmet och dess forskningsprojekt presenteras även Havsklusterprogrammet. Väl mött på mässan!

4 Båtteknikdag i Tammerfors 26.11 Viktiga förändringar i båtstandarder

I Tammerfors ordnades i slutet av november en båtteknikdag, som bestod av Finnboats nationella tekniska kommittés (KTK) utvidgade möte och en genomgång av aktuella förändringar i båtbranschens standarder. Med anknytning till det sistnämnda behandlades bl.a. följande:

I standarden ISO 21487:2006 (Permanently installed petrol and diesel fuel tanks) punkt 7.2.4 har ett fel upptäckts. I den engelska texten anges att tankens provtryckintervall är ”0 kPa to 2 kPa to 0 kPa”, när det rätta värdet är ”0 kPa to 20 kPa to 0 kPa”. Värdena är korrekta i den franska texten.

Standarden ISO 9094-1:s (Fire protection) nödutgångskrav uppfylls inte i vissa (segel)båtmodeller. Hänvisningar till standarden kan inte göras utan överensstämmelsen måste visas på annat sätt.

Belastningsprovet i standarden ISO 12217 håller på att omarbetas. Krängningsvikten kommer att höjas till 85 kg. Detta kan minska båtens personantal eller kräva en varningsetikett om instabilitet.

5 Nya projektbeslut

Forskningsprojekt:
API och RTM i båtindustrin – utveckling av produktivitet, ytkvalitet och konstruktioner
Organisation: Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä, YTI-forskningscentralen, Materielteknologisektorn
Kontaktperson: Martti Kemppinen, mailto:matti.kemppinen@mikkeliamk.fi

6 Österbottens regionseminarium 11-12.12 Satsningarna måste inriktas på utveckling!

Seminariets huvudbudskap blev: I det utmanande marknadsläget måste satsningarna inom branschen nu inriktas på utveckling. Båt-programmet erbjuder goda nätverk och hjälp med finansiering av båtbranschens utvecklingsprojekt.

Österbottens regionseminarium hölls 11-12.12 i Jakobstads Yrkesläroverk Optima, där drygt 60 professionella inom båtbranschen och de 30 studerande på Optimas båtlinje samlades. Under dagen gick vi igenom Båt-programmets mål, hur man kan delta i programmet, finansiering, projekt som fått finansieringsbeslut och programmets utsikter år 2009. Dessutom genomfördes grupparbeten.

Programmets budget för år 2009 är 7,4 miljoner euro. För företagsprojekt har Tekes budgeterat stöd 2 miljoner euro, vilket är dubbelt så mycket som 2008.

Med tanke på båtbranschens marknadsläge finns det nu speciellt många utmaningar. Branschen är konjunkturkänslig. Finnboats vd Jouko Huju konstaterade att marknaden omformas på 3 år. Därtill konstaterade han att det nu lönar sig att använda statliga stödpengar och att det är viktigt att utveckla verksamhetsmiljön!

Matti Evola, båt-programmets nya programchef sedan början av 2009, betonade att satsningarna nu måste fokuseras på planering och utvecklingsprojekt! Särskilt nya företagsprojekt behövs i programmet.

Båt-programmet erbjuder nu goda nätverk och hjälp med finansiering av båtbranschens utvecklingsprojekt. Med en liten andel egenfinansiering är det möjligt att delta i satsningen på utveckling. Företag kan fortlöpande ansöka med egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Just nu pågår också den andra sökomgången för forskningsorganisationer, där företagens engagemang i forskningsprojekten samt nya innovationer och förbättringar i grundteknikerna är viktiga kriterier. Mer om ansökningsförfarandet finns i början av nyhetsbrevet, punkt 2.

Grupparbetena fördjupade sig i följande teman:
– underhållstjänster och kvalitet
– material och tillverkningsteknik
– nya produktidéer

Seminariepresentationerna på programmets webbplats

Fatta mod och sök dig till Båt-programmet!

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
040 552 6212

Suomi