Finnboat

1 Forskningsansökans aktuella tillstånd och projektbesluten
2 Årsseminarium
3 Efterdyningar från Båtmässan i Helsingfors samt Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28-29.4
4 Tekes hjälper företagen under recessionen
5 Norska Sintef på besök
6 Nytt presentationsmaterial på Internet

1 Forskningsansökans aktuella tillstånd och projektbesluten

Den andra omgången forskningsansökningar resulterade i 15 ansökningar, av vilka Tekes valde ut de 10 bästa. Om företagsfinansieringsandelarna för dessa ansökningar får klartecken, torde finansiering för dem beviljas vid Tekes sammanträde den 25 mars. På så sätt kommer forskningsprojekten i gång före sommaren. Vi redogör närmare för besluten i nästa nyhetsbrev.

Ett nytt företagsprojekt, In Time Yachts Oy:s Syndicate Superyachts Turku har kommit i gång. Projektet gäller en förstudie om förutsättningarna för tillverkning av superjakter inom Åbo skeppsvarvskluster och båtbyggarindustrin i sydvästra Finland.

2 Årsseminarium

Båt-programmets årsseminarium hölls i samband med Båtmässan i Helsingfors den 12 februari 2009. Heldagsseminariet lockade 150 deltagare från båtbranschen.

Programchef Matti Evola från Tekes betonade i sitt öppningsanförande för seminariet att det nu är dags att övergå till att satsa på utveckling. På så sätt förbereder man sig också för tiden efter recessionen. De utmaningar som Evola nämnde består i att hålla fast vid kompetensen och beakta båtbyggarindustrins kostnadsstruktur jämte konsumenterna. Till slut underströk han att Tekes roll är att utveckla affärsverksamheten.

Planeringsdirektör Harri Alanen från ED-design Oy talade om aktuella och kommande trender inom planering och design. Huvudriktningen anges ofta av bilindustrin. Genom teknologin och tillverkningsmetoderna tar man fram nya möjligheter.

Programmets koordinator Markku Hentinen från VTT gick igenom de pågående företagsprojekten.

Jouko Huju, Finnboat:
Beredskapen att investera i fritiden hänger samman med det nationalekonomiska tillståndet. Båt-programmet gör det nu möjligt att svara mot utmaningarna och förbereda sig för en tid då det råder tillväxt. Huju betonade att vi själva just nu står inför den utmaningen. Till de traditionella exportländerna har Sverige och Norge hört. För tillfället är exportutsikterna skrala. Huju tog även upp arbets- och näringsministeriets internationaliseringsstöd. År 2008 exporterades båtar till 39 olika länder. Importstatistiken toppas av USA. Konsumentbeteendet har förändrats. Behovet av en omfattande helhetsservice har kommit för att stanna.

Företagens inlägg:
Verkställande direktör Ben Fagerström, Marino:
Erfarenheter från projektet APB All Purpose Boat
Projektets totalbudget uppgår till cirka 700 000 euro. Projektet deltar i Båtprogrammet och fick ett bidrag på 25 procent och ett lån på 25 procent. Fagerström konstaterade att de procentandelar som tillfallit företagsprojekten utifrån denna erfarenhet inte förefaller att vara i balans i jämförelse med forskningsprojekten. APB-båten presenteras nu på mässan och konceptet är fullständigt nytt. Produkten har tagits fram av företagets eget team tillsammans med dess samarbetspartner. Företaget utgick i projektet från användarnas behov och sin 50 år långa erfarenhet.

Kaj Gustafsson, Nauticat Yachts Oy:
Företagets segelbåtsproduktion går till 100 procent på export. Det är viktigt att lyssna på gamla kunder och beakta deras önskemål. Tillsammans kan vi alla föra branschen framåt.

Mot slutet av dagen gick man igenom de pågående projekten inom Båtprogrammet. Sammanfattningar av de pågående projekten inom Båt-programmet finns på sidorna. Sammanfattningar finns för närvarande att tillgå för samtliga forskningsprojekt som sattes i gång år 2008.

Materialet från årsseminariet finns på Internet på finska

3 Efterdyningar från Båtmässan i Helsingfors samt Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28-29.4, mässtånd A47

Enligt en besökarundersökning utförd av TNS Gallup på Båtmässan i Helsingfors uppskattade 45 procent av besökarna, att man kommer att ägna allt mera tid åt båt- och vattensport. Allt som allt besöktes Båtmässan under tio dagars tid av 79 452 personer. Antalet utställare uppgick till 331.

På avdelningen för Båt-programmet presenterades i tur och ordning samtliga forskningsprojekt som pågår inom programmet. Bild

Tjärtunnan tilldelades Tekes och Österbottens TE-central för utveckling av båtbranschen.
Tjärtunnan, som utdelades/delades ut för fjärde gången, tillföll Tekes och Österbottens TE-central för deras långsiktiga arbete till förmån för utvecklingen av båtbranschen.

Tjärtunnan mottogs av ansvarsområdeschef Vesa Kojola från Österbottens TE-central vid den Österbottniska båtindustrins informationsmöte den 6 februari 2009 på Båtmässan i Helsingfors. Kojola har varit med om att sätta i gång Tekes Båtprojekt och har verkat som chef för programmet 2007-2008.

Med den traditionella tjärtunnan ihågkoms sådana personer eller organisationer som har främjat utvecklingen av båtindustrin i Karleby och Jakobstad. Tjärtunnan har tidigare tillfallit Finnboat rf, handels- och industriministeriet och Österbottens handelskammare. Bild

Vid samma evenemang hölls festtalet av SDP:s ordförande Jutta Urpilainen. Hon betonade att man nu bör investera i Fo&U-verksamhet och utifrån denna blicka framåt bortom recessionen/lågkonjunkturen. Hon underströk, att kvaliteten är viktig och att kunnande/kompetens behövs. Avslutningsvis konstaterade hon, att Tekes finansiering av Båtprogrammet är betydande.

Båtprogrammet är med på mässan NaviGate 2009 i Åbo den 28-29 april 2009, i den gemensamma utställningsmontern A47 på Åbo Mäss- och kongresscentrum. Välkommen till vår monter, där ni får träffa koordinator Markku Hentinen och programchef Matti Evola!
www.turunmessukeskus.fi

4 Tekes hjälper företagen under recessionen

Utvidgade möjligheter till finansiering av innovationsverksamhet, tätare utbetalningar och flexibilitet i kraven på finansiering av offentlig forskning är omedelbara sätt på vilka Tekes kan hjälpa företagen.

Det är viktigt att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten fortsätter under recessionen, så att företagen har kvar sin konkurrenskraft när tillväxten åter tar fart. Med detta för ögonen har Tekes tagit i bruk effektiverade verktyg och överväger att bredda arsenalen ytterligare.

Större möjligheter att finansiera innovationsverksamhet

Tekes finansieringsfullmakter har utökats, varför Tekes kan finansiera flera och större projekt åt ett större antal företag. Finansieringen kan i stor utsträckning gälla också innehåll som inte är tekniskt till sin natur, såsom utvecklande av service och servicemodeller, koncept for affärsverksamhet, kvalitet inom arbetslivet och design.

Utbetalningar tätare och utan avbrott

Tekes betalar vid behov åt företagen kostnaderna för deras utvecklingsprojekt med tätare intervaller än normalt. Tekes bedömer företagens livsduglighet på längre sikt och avbryter inte betalningarna till företag i svårigheter utom i undantagsfall.

Under recessionen tjänar lånefinansieringen från Tekes särskilt väl finansieringsbehoven i sm-företagens utvecklingsarbete. För lånen krävs inte garantier och i dem ingår ett riskvillkor, lånen ges till låg ränta (för närvarande 2 procent), lånen kan betalas delvis som förskott och Tekes finansieringsandel är större än vid bidragen.

Flexibilitet i kraven på finansiering av offentlig forskning

Tekes har temporärt minskat på den företagsfinansiering som krävs vid offentliga forskningsprojekt. Att företagen aktivt deltar i projektens ledningsgrupper och styrningen av forskningen är alltjämt en förutsättning för finansiering från Tekes.

De offentliga aktörerna i samverkan, nya åtgärder enligt behovet

De offentliga aktörerna, särskilt Finnvera, Tekes och TE-centralerna hjälper i samverkan företagen över recessionen och fungerar flexibelt enligt den aktuella situationens krav. Finnveras möjligheter att bevilja finansiering har förbättrats, och konjunkturlån och ?garantier åt företag som har råkat i tillfälliga svårigheter tas i användning under våren. TE-centralerna erbjuder företagsspecifika sakkunnigtjänster och utbildning.

Ytterligare information:

Tekes kundrådgivning
tfn 010 60 55050
info@tekes.fi
www.tekes.fi

www.finnvera.fi
www.te-keskus.fi

5 Norska Sintef på besök

I Norge har man satt i gång ett utvecklingsprojekt för byggande av båtar med hjälp av modulteknik: ”Industrialisert Småskalaproduksjon av Fritidsbåter” och samarbetsprogrammet ”Arena-Fritidsbåt”. Med anledning av detta besöktes VTT och Finngulf Yachts den 25 februari av en delegation bestående av tre personer (Carl Christian Røstad, Bjørnar Henriksen och Eva Amdahl) från forskningsanstalten SINTEF. Vid mötet diskuterade man samarbetsmöjligheter bl.a. inom ramen för EUREKA tillsammans med representanter för Tekes. Bild

6 Nytt presentationsmaterial på Internet

Nytt presentationsmaterial för programmet: programmets årsberättelse (också på svenska), presentationsvideo jämte stordiabilder finns på webbplatsen.

Fatta mod och sök dig till Båt-programmet!

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
markku.hentinen@vtt.fi
040 552 6212


Om du önskar lämna listan,
skicka e-post till sirpa.posti (at) vtt.fi
med rubriken: Jag lämnar Båt-programmets postningslista.

Suomi