Finnboat

Uutiskirjeen sisältö:

1) Vene-ohjelman toisen tutkimushaun rahoituspäätökset tehty
2) Tervetuloa Vene-ohjelman ständille A47 Turun NaviGate
2009 -messuille 28. – 29.4.
Messujen yhteydessä järjestetään seminaari 28.4.
3) Tutustumis- ja opintomatka Southamptonin yliopistoon syyskuussa 2009

1 Vene-ohjelman toisen tutkimushaun rahoituspäätökset tehty

Tekes päätti kokouksessaan 25.3. rahoittaa toisella tutkimushakukierroksella saapuneista 15 hakemuksesta yhteensä kahdeksaa hanketta. Näistä osa on samaa aihetta koskevia rinnakkaishakemuksia, joten eri aiheita on todellisuudessa viisi. Lisäksi kaksi hakemusta jätettiin vielä pöydälle odottamaan lisäselvityksiä.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet tutkimushankkeet ovat seuraavat:

Better Products in time, jonka toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto sekä Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova. Hankkeessa keskitytään uudistettuun suunnitteluprosessiin ja työkaluvalmistukseen.

Liukuvan veneen peräpeilivoimat, jonka toteuttaa VTT. Hankkeessa luodaan mittaus- ja ennustemenetelmä sille voimalle, jonka perämoottori kohdistaa peräpeiliin aallokkoajossa. Tulosten avulla peräpeilirakenteet voidaan optimoida entistä paremmin.

GreenLine 2012, jonka toteuttaa Lappeenrannan yliopisto. Hankkeessa selvitetään kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien mahdollisuuksia veneenvalmistuksessa ja kehitetään uusien muovipuupohjaisten materiaalien ominaisuuksia veneen rungon rakentamiseen sopiviksi.

Älykkäät veneet, jonka toteuttavat Helsingin ammattikorkeakoulu Metropolia, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeessa selvitetään työkoneissa käytettävän elektroniikan, ohjelmistojen ja väylätekniikan soveltamista, erityisesti CANopen -protokollan ja digitaalihydrauliikan käyttöä veneissä.

VISIO 2025, jonka toteuttavat Helsingin kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto (Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus). Hankkeen tavoitteena on luoda visio siitä, miten veneily ja siihen liittyvä liiketoiminta kehittyvät ja miten alan yritykset voivat siitä hyödyntää.

Näille hankkeille yritysrahoitusosuudet on jo varmistettu, mutta lisääkin yrityksiä otetaan vielä mukaan. Tutkimushankkeeseen kannattaa lähteä mukaan erityisesti silloin, kun yritys haluaa ratkaista vaativaa ongelmaa ja päätulokset voi myös julkaista. Mikäli taas on kyseessä täyttä luottamuksellisuutta edellyttävä hanke, jossa myös yrityksen oma työpanos on olennainen, kannattaa yrityksen itse olla rahoituksen hakijana. Tällaisilla yrityshankkeilla on jatkuva hakuaika.

2 Tervetuloa Vene-ohjelman ständille A47 Turun NaviGate 2009 -messuille 28. – 29.4. Messujen yhteydessä järjestetään seminaari 28.4.

Vene-ohjelma on mukana Turun NaviGate 2009 -messuilla 28. – 29.4.2009 Turun Messu- ja kongressikeskuksessa yhteisständillä A47. Tervetuloa ständille tapaamaan ohjelman koordinaattoria Markku Hentistä ja ohjelmapäällikkö Matti Evolaa!

Lisätietoja Turun NaviGate 2009

Kirjeen lopussa on liitteenä sähköinen Turun NaviGate 2009 -asiakaskortti, jonka tulostamalla ja täyttämällä pääset messuille

Vene-ohjelman ja Meriklusteriohjelman yhteisseminaari pidetään Turun NaviGate2009 -messujen yhteydessä 28.4. klo 10 – 12.30. Seminaarin aiheina ovat modulaarisuus ja automatisointi.

Ilmoittautuminen

3 Tutustumis- ja opintomatka Southamptonin yliopistoon syyskuussa 2009

Vene-ohjelmassa järjestetään tutustumis- ja opintomatka Englantiin Southamptonin yliopistoon, jossa on merkittävää koulutusta ja tutkimusta myös venealalle sovellettuna. Erityisesti tutustumiskohteina ovat aero- ja hydrodynamiikan sekä lujitemuovirakenteiden osaaminen. Matka pyritään järjestämään syyskuun puolivälissä niin, että samalla on mahdollista vierailla Southampton Boat Show:ssa. Tiedotamme asiasta lisää ohjelman seuraavissa uutiskirjeissä.

Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

Båt-programmet – NYHETSBREV 3/2009!

Nyhetsbrevets innehåll:

1) Finansieringsbesluten för Båt-programmets andra omgång av forskningsansökning har fattats
2) Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28-29.4, monter A47
Gemensamma seminariet för Båt-programmet och Havsklusterprogrammet 28.4.
3) Exkursion till universitetet i Southampton i september 2009

1 Finansieringsbesluten för Båt-programmets andra omgång av forskningsansökning har fattats

Tekes beslutade på sitt möte den 25 mars att finansiera totalt 8 projekt av de 15 ansökningarna som lämnades in under den andra forskningsansökningsomgången. En del av dessa är parallellansökningar som behandlar samma ämne, och i verkligheten är det fråga om fem olika ämnen. Dessutom är två ansökningar under behandling för vidareutredning.

Följande forskningsprojekt fick positiva finansieringsbeslut:

Better Products in time, som genomförs av Åbo yrkeshögskola, Vasa universitet och Västra Finlands designcenter Muova. I projektet koncentrerar man sig på en förnyad planeringsprocess och verktygstillverkning.

Krafterna på akterspegeln på planande båtar, som genomförs av VTT. I projektet utarbetas en mät- och prognostiseringsmetod för den kraft som utombordsmotorn sätter på akterspegeln vid körning i sjögång. Med hjälp av resultaten kan man optimera akterspegelkonstruktionerna.

GreenLine 2012, som genomförs av Villmanstrands universitet. I projektet utreds möjligheterna med återvinningsbara och miljövänliga material inom båttillverkningen, och de nya träplastbaserade materialens egenskaper utvecklas så att materialen kan användas vid byggande av båtskrov.

Intelligenta båtar, som genomförs av Helsingfors yrkeshögskola Metropolia, Satakunta yrkeshögskola och Tammerfors tekniska universitet. I projektet utreds hur elektronik, program och bussteknik som används i arbetsmaskiner kan tillämpas i båtar. Speciellt undersöks användningen av CANopen-protokollet och digital hydraulik.

VISIO 2025, som genomförs av Helsingfors handelshögskola och Åbo universitet (Utbildnings- och forskningscentralen för sjöfart). Syftet med projektet är att skapa en vision av hur båtbranschen och den därtill hörande affärsverksamheten kommer att utvecklas och hur branschföretagen kan utnyttja detta.

För dessa projekt är företagsfinansieringsandelarna redan bekräftade, men fler företag kan fortfarande ansluta sig. För ett företag lönar det sig att ansluta sig till ett forskningsprojekt speciellt om företaget vill lösa ett svårt problem och om de huvudsakliga resultaten kan offentliggöras. Om det däremot är fråga om ett projekt som kräver absolut konfidentialitet, där även företagets egen arbetsinsats är relevant, lönar det sig för företaget att själv ansöka om finansiering. Man kan ansöka om finansiering för denna typ av företagsprojekt när som helst.

2 Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28-29.4, monter A47
Gemensamma seminariet för Båt-programmet och Havsklusterprogrammet 28.4.

Båt-programmet är med på mässan NaviGate 2009 i Åbo den 28-29 april 2009, i den gemensamma utställningsmontern A47 på Åbo Mäss och kongresscentrum. Välkommen till vår monter, där ni får träffa koordinator Markku Hentinen och programchef Matti Evola!

Mer information

I slutet av brevet finns som bilag ett elektroniskt kundkort till NaviGate 2009 i Åbo. Genom att skriva ut och fylla i detta kan du besöka mässan.

Välkommen också till det gemensamma seminariet för Båt-programmet och Havsklusterprogrammet som hålls i anslutning till mässan NaviGate2009 i Åbo.
Temana för seminariet är modularisering och automatisering. Programmet är på finska.

Anmälningar

3 Exkursion till universitetet i Southampton i september 2009

Inom Båt-programmet arrangeras en exkursion till universitetet i Southampton i England. Universitetet ger utbildning och bedriver betydande forskning som även tillämpas inom båtbranschen. Man kommer speciellt att studera aero- och hydrodynamik samt kompetensen inom konstruktioner i armerad plast. Tanken är att resan ska arrangeras i mitten av september så att deltagarna samtidigt kan besöka Southampton Boat Show. Vi ger mer information om detta i programmets nästa nyhetsbrev.

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
040 552 6212

Suomi