Finnboat

Hyvät jäsenet,

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kohta 40 vuotta yrityksille toimialakohtaista kansainvälistymistukea. Myös Finnboatin jäsenyritykset ovat voineet hyödyntää erittäin merkittävästi. Ministeriön suunnitelmissa on siirtää ainakin osa näistä tuista maakuntaan (ELY-keskukset) vuoden 2011 alusta. Käytännössä se tarkoitaa koko järjestelmän vaarantumista ja myös tämän tukimuodon poistumista. Korvaavaa järjestelmää myöskään ei ole tarjolla. Parisenkymmentä organisaatiota, jotka ovat kanavoineet näistä tukia (kaikkiaan tukea muuten sai 80 tahoa viime vuonna ja 571 projektiin osallistui lähes 3000 yritystä) ovat lobanneet asiaa siten, että saisimme tuet jatkossa keskitettyä yhteen ELY-keskukseen, jotta tukien kansallinen luonne voi säilyä ja voimme jatkossakin tehdä yhteisprojekteja. Oheinen kirje ministeri Pekkariselle on yksi osa tätä lobbausprojektia. Tämän kirjeen allekirjoittajiksi tarvitsemme mahdollisimman monta yritystä ja pyydämmekin kohteliaimmin, että 27.11. mennessä vahvistatte voimmeko lisätä yrityksenne nimen (yritys, henkilö, paikkakunta) kirjeen allekirjoittajaksi.

Toivon, että jokainen Finnboatin veneteollisuus – ja varusteyritys antaa nimensä tähän käytettäväksi.

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin.

Terveisin

Jouko Huju

Ministeri Mauri Pekkarinen

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

Yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustukset
UUSI MALLI MÄÄRÄRAHOJEN KÄSITTELYYN

Arvoisa ministeri Pekkarinen,

Yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustus on erinomainen julkinen tuki-instrumentti suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistämisessä. Järjestelmä toimii nykymuodossaan erittäin hyvin ja se on arvioitu myös ministeriön itsensä teet-tämissä selvityksissä toimivaksi ja tuloksekkaaksi ratkaisuksi.

Yritykset kokevat yhteishankkeiden kansainvälistymisavustukset hyväksi toiminta-muodoksi uusia markkinoita lähestyttäessä. Järjestelmä mahdollistaa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen toiminnan.

Yhteishankkeita toteuttavien organisaatioiden proaktiivinen työ yritysryhmien ko-koamisessa sekä kansainvälistymisavustusten haku- ja raportointiprosessien hoitami-sessa aktivoi yrityksiä kansainvälistymishankkeisiin ja madaltaa kynnystä osallistua niihin. Yrityksille tämä on helposti lähestyttävä ja kustannustehokas malli omien kan-sainvälistymistavoitteiden edistämiseksi.

Nykyjärjestelmän vahvuuksia ovat pk-yritysten ja suurten yritysten yhteistyö, eri alu-eilla sijaitsevien yritysten yhteistyö sekä yhteishankkeita toteuttavien valtakunnallisten ja alueellisten organisaatioiden tuoma lisäarvo markkinoiden, kansainvälistymis-toimintojen ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen muodossa.

Keskittämällä avustuspäätökset yhteen ELY-keskukseen säilytetään nykyjärjestelmän vahvuudet. Se on myös henkilöresurssien käytön kannalta tehokas ratkaisu. Osaamisen keskittäminen edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. Yhdessä paikassa tehtävät päätökset myös varmistavat valtakunnallisten sekä eri puolilta Suomea tulevien hank-keiden ja yritysten tasavertaisen ja koordinoidun käsittelyn.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi esitämme, että

– yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustukset säilyvät ja määrärahoja voi-daan lisätä yritysten kansainvälistymistarpeita vastaavasti

– hyviksi todettuja käytäntöjä ja menettelytapoja ei miltään osin heikennetä ja että tätä instrumenttia kehitetään ministeriön vuonna 2005 teettämän selvityksen suositusten mukaisesti

– avustusten myöntäminen, siltä osin kuin se halutaan ministeriöstä pois, siirretään vain yhden riittävän suuren ELY-keskuksen hallintaan. Jokaisessa ELY- keskuksessa tulee kuitenkin olla on riittävästi osaamista tiedon välittämiseksi yrityksille.

Allekirjoitukset

Suomi