Finnboat

Hyvät jäsenet,

Meille on usein esitetty kysymys voiko veneen jättää laskematta vesille, jos huolto- tai telakointimaksut ovat maksamatta.

Esitimme kysymyksen Finnboatin juristeille. VT Åsa Krook Borenius & Kemppiseltä vastaa näin:

Ymmärtääksemme telakkayritys on sopinut asiakkaan kanssa siitä, että se tekee syyshuollon, säilyttää venettä ja laskee sen vesille. Telakkayritys on mahdollisesti sopinut asiakkaan kanssa siitä, että tämä maksaa laskunsa määrättyyn päivämäärän mennessä. Toinen vaihtoehto on, että laskun/maksun ajankohdasta ei ole sovittu mitään.

Kuluttajasuojalain 8 luvun 31 § säätää, että jos palveluksen kohde on irtain esine, joka on toimeksisaajan hallinnassa, ja tilaaja laiminlyö kyseisestä sopimuksesta johtuvan maksuvelvollisuutensa, toimeksisaajalla on oikeus olla luovuttamatta esinettä tilaajalle tai esineen omistajalle, kunnes saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus.

Kauppakaaren 12:12.1 mukaan korjaaja saa pidätysoikeuden korjattuun esineeseen, mainitusta työstä johtuvan saatavan vakuutena, kunnes saatava on maksettu. Esineen säilyttäjällä on vastaavanlainen pidätysoikeus kauppakaaren 12:8 luvun mukaan.

Jos siis on sovittu, että syyshuolto-/telakointimaksu maksetaan ennen vesille laskemista tai jos asiakkaalle on selvää, että telakoinnista-/syyshuollosta veloitetaan erikseen ja lasku on toimitettu asiakkaalle eikä asiakas ole sitä maksanut, niin telakkayritykset voisivat lähtökohtaisesti pidättäytyä vesille laskemisesta kunnes lasku on suoritettu tai riittävä vakuus annettu.

Jos taas syyshuolto-, telakointi ja vesille laskeminen muodostavat palvelukokonaisuuden, josta tapana olisi laskuttaa kertaalleen eivätkä osapuolet ole sopineet maksuajankohdasta, niin telakkayritykset eivät mielestäni voisi pidättäytyä vesille laskemisesta, koska maksuvelvollisuus voi silloin kuluttajansuojalain nojalla syntyä vasta vesille laskemisen yhteydessä. Tällöin telakkayrityksen ei toisaalta ilman, että se olisi myöntänyt maksuaikaa, tarvitse luopua veneestä ennen kuin palvelusta on maksettu.

Toisin sanoen on arvioitava tapauskohtaisesti, ottaen huomioon mitä osapuolet ovat sopineet ja/tai ymmärtäneet/mikä on osapuolten tiedossa oleva mahdollinen käytäntö, onko telakkayrityksellä oikeus pidättäytyä vesille laskemisesta, kun kuluttaja ei ole maksanut syyshuollosta/telakoinnista.

Yleisenä sääntönä tulisi pitää, että maksuajankohdista ja pidättäytymisoikeudesta tulisi olla selkeät säännöt telakkayrityksen yleisissä ehdoissa, jotta telakkayritys voisi omatoimisesti pidättäytyä vesille laskemisesta.

Tässä yhteydessä saattaa myös (ainakin teoriassa) herätä kysymys oikeudesta pidätyskohteen myyntiin. Oikeus myydä pidätyskohde voi elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetunlain mukaan, määrätyllä edellytyksellä olla mahdollista. Niin kauan kuin vene jää telakkayrityksen säilytykseen, niin telakkayrityksellä kuitenkin lain nojalla säilyy myös huolellisuusvelvollisuus. Näistäkin asioista tulisi selkeyden vuoksi myös olla säännöt telakkayritysten yleisissä palveluehdoissa.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi