Finnboat

Trafin merenkulkutoimialan tiedote 7/2010 – 12.5.2010

ENNEN VUOTTA 2010 ANNETUT MERITURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET EDELLEEN VOIMASSA

Merilain muuttamisesta annetun lain (1688/2009) siirtymäsäännösten mukaan Merenkulkulaitoksen antamat määräykset ovat edelleen voimassa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa 1.1.2010 voimaan tulleen aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) tai laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) kanssa. Määräykset ovat voimassa niin kauan, kunnes Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) antaa lakeihin pohjautuvat uudet määräykset. Uudet määräykset on annettava viimeistään kahden vuoden kuluttua lakien voimaantulosta.

Vuonna 2010 Trafi on jo antanut uudet määräykset vahdinpidosta, suojaisista merialueista ja niiden rajoista, kotimaanliikenteen liikennealueiden rajoista, non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien matkustaja-alusten liikennöimien merialueiden rajoista sekä vuokraveneiden laitteista ja varusteista.

Tämän vuoden aikana uudet määräykset tullaan todennäköisesti antamaan myös alusten katsastamisesta, alusten radiolaitteista, kotimaan meriliikenteen matkustaja-alusten turvallisuudesta, matkustaja-alusten esteettömyydestä, suurnopeusalusten turvallisuudesta, aluksenmittauksesta, kalastusalusten turvallisuudesta ja erikoisalusten turvallisuudesta. Loput määräykset, jotka koskevat muun muassa alusten hengenpelastuslaitteita ja alusten paloturvallisuutta, annetaan vuonna 2011.

Merenkulkulaitoksen määräysten nojalla annetut lastiviivakirjat, katsastusasiakirjat, todistus- ja turvallisuuskirjat, mittakirjat, luvat, vapautukset, erivapaudet, poikkeukset ja muut päätökset ovat voimassa niissä määrätyn ajan. Toistaiseksi voimassa olevat asiakirjat ovat kuitenkin voimassa enintään vuoden 2012 loppuun asti.

Lisätietoja:
Meriturvallisuusosaston johtaja Sanna Sonninen, p. 020 618 5011
Tekniikka ja ympäristö -osaston johtaja Tom Wilenius, p. 020 618 6473


Sjöfartssektorns meddelanden 7/2010 – 12.5.2010

SJÖSÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA FRÅN TIDEN FÖRE 2010 FORTFARANDE I KRAFT

Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av sjölagen (1688/2009) fortsätter Sjöfartsverkets föreskrifter gälla till den del de inte står i strid med lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) eller med lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), vilka trädde i kraft den 1 januari 2010. Föreskrifterna är i kraft tills Trafiksäkerhetsverket meddelar nya föreskrifter med stöd av dessa lagar. Nya föreskrifter ska meddelas inom två år efter lagarnas ikraftträdande.

År 2010 har Trafiksäkerhetsverket meddelat nya föreskrifter om vakthållning, skyddade havsområden och deras gränser, gränserna för fartområdena i inrikes fart, gränserna för de havsområden som trafikeras av passagerarfartyg som omfattas av tillämpningsområdet för non-SOLAS-direktivet och om hyresbåtars utrustning.

Under innevarande år kommer det sannolikt att meddelas nya föreskrifter om fartygs besiktning, fartygs radioutrustning, säkerheten på passagerarfartyg i inrikes sjöfart, passagerarfartygs tillgänglighet, säkerheten på höghastighetsfartyg, skeppsmätning, säkerheten på fiskefartyg och säkerheten på specialfartyg. Resten av föreskrifterna, bland annat föreskrifterna om livräddningsutrustning på fartyg och brandsäkerheten på fartyg, meddelas år 2011.

De lastlinjecertifikat, besiktningshandlingar, certifikat och säkerhetscertifikat, mätbrev, tillstånd, befrielser, dispenser, undantag och övriga beslut som utfärdats med stöd av Sjöfartsverkets föreskrifter gäller den tid som anges i dem. Handlingar som gäller tills vidare fortsätter dock gälla högst till utgången av 2012.

Närmare uppgifter:
Avdelningsdirektör Sanna Sonninen, tfn 020 618 5011
Avdelningsdirektör Tom Wilenius, tfn 020 618 6473

Suomi