Finnboat

EU:n komissio aikoo lähiaikoina tiedustella jäsenmailta tilannetietoja siitä, miten ne ovat onnistuneet täyttämään PCB-jätedirektiivin 96/59/EC asettaman velvoitteen hankkiutua eroon PCB:tä eli polykloorattuja bifenyyleitä sisältävistä laitteista vuoden 2010 loppuun mennessä.

Vallitsevan tilanteen kartoittamiseksi Suomen ympäristökeskus on sopinut ympäristöministeriön ja alueellisten ELY-keskusten kanssa ajantasaisten tietojen kokoamisesta suoraan yrityksiltä ja keskusjärjestöiltä.

Pyydämme täyttämään liitteenä olevalle lomakkeelle tiedossanne olevien PCB:tä sisältävien laitteiden tiedot ja lukumäärät ja toimittamaan tiedot Suomen ympäristökeskukselle 15.8.2011 mennessä osoitteella venla.kontiokari@ymparisto.fi.

Lisätietoja: Venla Kontiokari 040 1680 522 ja Tuuli Myllymaa 040 1970 242.

KYSELYLOMAKKEET SIVUN ALAOSASSA

1 Mitä PCB-yhdisteet ovat?

Aikoinaan polyklooraattuja bifenyylejä eli PCB-yhdisteitä on käytetty lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, sillä fysikaalisten ominaisuuksiensa ansioista ne soveltuivat hyvin mm. eristeeksi, voiteluaineeksi ja jäähdytysnesteeksi. Sittemmin kuitenkin todettiin, että ne ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Ne ovat hyvin hitaasti hajoavia, monimutkaisia hiiliyhdisteitä, jotka rasvaliukoisina kertyvät eliöiden, myös ihmisen, kudoksiin. Ne ovat maksa- ja hermomyrkkyjä, minkä lisäksi ne vaikuttavat hormonitoimintaan ja siten esimerkiksi kasvuun ja lisääntymiseen.
Vaikka yhdisteiden valmistaminen ja käyttö on nykyään kielletty, niitä esiintyy yhä vanhoissa laitteissa – vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle toimitetaan Suomessa vieläkin vuosittain noin 3000 tonnia PCB-pitoista jätettä, pääosin Suomesta. PCB-yhdisteitä on käytetty lämmönsiirtonesteinä muuntajissa ja eristeenä kondensaattoreissa. Laitteiden koko vaihtelee suurista monen tuhannen litran muuntajista aina pieniin muutaman millilitran vetoisiin loistelamppujen kondensaattoreihin. Lisäksi hydrauliset laitteet voivat sisältää PCB:tä. Tämän kyselyn avulla kootaan tiedot PCB:tä sisältävien laitteiden olemassaolosta.

2 Lainsäädäntö ja kartoituksen tarkoitus

Kansalliset ja kansainväliset rajoitukset, suositukset ja direktiivit rajoittavat PCB-yhdisteiden käyttöä. Suomessa PCB-yhdisteiden käyttö sähkölaitteiden valmistuksessa on loppunut vuonna 1980, ja PCB:tä sisältävien tuotteiden valmistus ja maahantuonti on kielletty 1990. Vuonna 1989 annettu valtioneuvoston päätös (1071/1989) määräsi PCB-yhdisteitä sisältävät muuntajat ja yli yhden kilovolttiampeerin kondensaattorit poistettavaksi käytöstä vuoden 1994 loppuun mennessä. Vuonna 1998 valtioneuvosto päätti (Vnp 711/1998) EU:n PCB-jätedirektiivin (96/59/EY) mukaisesti, että kaikki yli 5 litraa PCB-pitoisia nesteitä sisältävät laiteet on poistettava käytöstä vuoden 1999 loppuun mennessä. Määräyksistä huolimatta PCB-yhdisteitä sisältäviä laitteita saattaa olla vielä käytössä tai varastoituna. EU:n komissio aikoo tiedustella jäsenmaiden tilannetta PCB:n käytöstä poistamisen toimeenpanon suhteen. Oheinen kysely (liite 1) toteutetaan tietojen päivittämiseksi Suomen vallitsevasta tilanteesta ja lähtötietojen kokoamiseksi EU:lle laadittavaa vastausta varten.

3 Miten tunnistat PCB-pitoisen laitteen? Mitä sille pitäisi tehdä?

Yli 20 vuotta vanhat kondensaattorit, muuntajat ja hydrauliset laitteet saattavat sisältää PCB-yhdisteitä. PCB-pitoisia muuntajia ja kondensaattoreita ovat valmistaneet ainakin liitteessä 2 listatut yhtiöt. Hydraulisten laitteiden, kuten esimerkiksi sulkuporttien, nostosiltojen ja alusten suurten laitteiden öljyt voivat sisältää PCB-yhdisteitä. Tätä voidaan pitää mahdollisena, mikäli vanhan laitteen öljyjä ei ole vaihdettu yli kymmeneen vuoteen.
Vielä käytössä tai varastoissa olevat PCB-pitoiset laitteet tai PCB:tä sisältävät hydrauliset öljyt on toimitettava asianmukaisesti hävitettäviksi PCB-pitoisen jätteen käsittelyluvan haltijalle EU:n alueella. Suomessa käsittelylupa on Ekokem Oy Ab:lla.

******************************************************************************

EU-komissionen ska tillfråga sina medlemsstater av läget beträffande utförandet av PCB-avfalldirektivet 96/59/EC, som obligerar att eliminera apparater som innehåller PCB eller polyklorerade bifenyler senast slutet av året 2010.

För ätt klarlägga läget i Finland har Finlands miljöcentral avtalat med miljöministeriet och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centraler) att samla information direkt från företag och organisationer.

Vi ber att fylla ut i vidstående tabell information rörande apparater som innehåller PCB och sända ansvar till Finlands miljöcentral senast den 15.8.2011 till e-mejladressen venla.kontiokari@ymparisto.fi.

Tilläggsinformation: Venla Kontiokari 040 1680 522 och Tuuli Myllymaa 040 1970 242.

1 Vad är PCB-föreningar?

Polyklorerade bifenylerna eller PCB-föreningar har använts i många olika bruk, för på grund av deras fysikaliska egenskaper de fungerade bra som bl. a. isolering, smörjning och kylvätska. Därefter märkte man dock, att de var skadliga för både hälsan och miljön. PCB-föreningar är en grupp komplexa föreningar, som nedbryter mycket långsamt och anrikar i djuren, också människan. De skadar levern och nerverna och dessutom influerar hormonala funktionen, följaktligen bl. a. växt och reproduktion.
Fast produktion och användning av PCB-föreningar är nuförtiden förbjuden, de finns kvar i gamla apparater. Till behandlingsstationen för problemavfall i Finland förs varje år fortfarande 3000 ton avfall som innehåller PCB-ämnen. Huvuddelen av det är inhemsk. PCB-föreningar har använts som kylvätska i transformatorer och som isoleringsmaterial i kondensatorer. Storlek av apparater varierar från stora transformatorer av många tusen liter till kondensatorer av några milliliter bl. a. i lysämneslampor. Dessutom hydrauliska apparater kan innehålla PCB. Denna utredning samlar information av bestånd av apparater som innehåller PCB.

2 Lagstiftning och avsikten av utredning

Nationala och internationala begränsningar, förord och direktiv begränsar användning av PCB-föreningar. I Finland användning av dessa ämnen i produktion av elektrisk apparatur har upphörs i 1980, och framställning samt importering av produkter som innehåller PCB har förbjuds i 1990. I år 1989 Statsrådets beslut (1071/1989) föreskrev att transformatorer samt kondensatorer med en reaktiv effekt av minst 1 kvar vilka innehåller PCB skulle ha tagit ur bruk senast slutet av året 1994. I året 1998 Statsrådet utförde EU-direktivet (96/59/EY) och beslöt att utrustning, som innehåller mer än 5 liter av PCB skulle ta ur bruk senast slutet av året 1999. På trots av föreskrifter kan det ännu finnas i bruk eller i lager apparater som innehåller PCB. EU-kommissionen ska tillfråga sina medlemsstater av läget beträffande utförandet av tagning PCB ur bruk. Vidstående utfrågning (bilaga 1) omsätts för att uppdatera information av läget i Finland.

3 Hur identifieras en apparat som innehåller PCB? Vad skulle göras med apparaten?

Kondensatorer, transformatorer och hydrauliska apparater äldre än 20 år innehåller möjligtvis PCB-föreningar. Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB har framställs åtminstone av företag listat i bilaga 2. Oljor av hydrauliska apparater, som slussportar, lyftbroar och stora apparater i fartyg, kan innehålla PCB-föreningar. Det kan anses möjligt om oljor i gamla apparater har inte växlas sedan mer än tio år.
Om sådana apparater ändå finns i bruk eller i lager, måste de föras till vederbörlig behandling inom Europeiska Unionen. I Finland Ekokem Ab har tillstånd för att behandla avfall som innehåller PCB.

Suomi