Finnboat

Hyvät jäsenet,

Ensinnäkin hyvää alkanutta vuotta.

TAUSTA

Valtaosa huviveneiden runko- kansi- ja jäykisterakenteista sekä sisustusmoduuleista on materiaaliltaan lujitemuovia. Tyypillisesti kyseessä on lasikuidun ja polyesterihartsin muodostama komposiitti. Lujitemuoviosien valmistus on perinteisesti tärkeä osa veistämön omaa osaamista.

Sarjavalmistusta on Suomessa tehostettu siirtymällä laajasti käsin laminoinnista ruiskulaminointiin ja rationalisoimalla veneiden rakenteita. Tämän ja perinteisen Pohjoismaisen laatumaineen avulla on toistaiseksi pystytty kilpailemaan halvemman työvoiman maiden kanssa.

Laatuetu halvan työvoiman maihin nähden on kuitenkin häviämässä. Lisäksi suuret eurooppalaiset ja USA:laiset yritykset pystyvät hyötymään raaka-aineiden volyymiostoista yhä enemmän suomalaisiin pieniin toimijoihin verrattuna.

Valmistuksen investointitarpeet ovat myös kasvamassa. Tämä liittyy sekä tuotannon tehostamistarpeisiin että kasvaneisiin ympäristövaatimuksiin: mm. lujitemuovityön työhygieniavaatimukset tullevat kasvamaan EU:ssa, koska USA:ssa styreeni on siirretty karsinogeenisten aineiden listalle, ja valmistajan vastuu kierrätyksessä kasvaa, kun Euroopan kaatopaikat täyttyvät.

Uusia teknisiä mahdollisuuksia valmistuksen kehittämiseen on tarjolla: Suljettujen muottien menetelmät ovat kehittyneet kilpailukykyisemmäksi, ja myös työhygieniavaatimukset ratkeaisivat niiden avulla; Osakokoonpanot ovat entistä helpompia ja yhteensopivampia jo jalansijaa saaneiden CAD-CAM -menetelmien ja muottien suorajyrsinnän avulla.

Nykyiset venevalmistajat ovat kuitenkin pääosin liian pieniä investoidakseen ja ottaakseen käyttöön näitä menetelmiä.

TAVOITE

Työn tavoitteena on selvittää, mitä liiketoiminnallisia etuja voitaisiin saavuttaa keskittämällä veneiden lujitemuoviosien valmistus esim. 2-5 tehtaaseen sen sijaan, että nyt melkein jokainen Suomen lähes sadasta valmistajasta tekee lujitemuovityöt itse.

Työssä tehdään alustavat selvitykset siitä, missä volyymissa uudet valmistustekniikat ovat kannattavia ja materiaalien ostomäärät riittävällä tasolla kilpailijamaihin nähden, millaisessa liiketoimintamuodossa valmistuksen keskittäminen olisi mahdollista, ja mitä osia ja moduuleja olisi järkevää valmistaa keskitetysti. Lisäksi selvitetään, mitä uusia materiaalien käyttömahdollisuuksia olisi suuremmalla volyymilla tarjolla, ja miten kierrätyskysmykset voidaan uudessa toimintamallissa hoitaa.

TOIMENPITEET JA ORGANISAATIO

Työ toteutetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Tuotantotekniikan laitoksen, VTT Expert Services Oy:n ja Venealan keskusliitto FINNBOATin yhteistyönä.

Esiselvityksen toimenpiteet ovat seuraavat

1. Selvitetään, millaisessa liiketoimintamuodossa valmistuksen keskittäminen olisi mahdollista ja järkevää. Vastataan kysymyksiin keiden omistuksessa tehtaat ovat, ja mitä muuta ne mahdollisesti valmistavat. Työn tekee pääosin TTY.
2. Selvitetään mitä uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita on tarjolla ja millaista osaamista ja investointeja niiden käyttö edellyttää. Työn tekee pääsoin VTT.
3. Selvitetään, missä volyymissa uudet valmistustekniikat ovat kannattavia ja materiaalien ostomäärät riittävällä tasolla. Työn tekee pääosin TTY.
4. Selvitetään miten pitkälle modularisointia voidaan viedä taloudellisessa ja teknisessä mielessä. Työn tekevät TTY ja VTT.
5. Selvitetään miten kierrätys hoidetaan vakuuttavasti. Työn tekee pääsoin VTT.

Toimenpiteiden tueksi valitaan Finnboatin jäsenyrityksistä pilottiyritykset, joiden asiantuntemusta hyödynnetään tapaamisten ja kyselyn avulla.

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS

Työn kustannusarvio on 30 000 €. Tämä jakautuu tasan TTY:n ja VTT:n kesken. FINNBOAT anoo kustannuksiin Tekesiltä 75% avustusta innovaatiopalveluiden ostoon, ja rahoittaa yritysten kautta 25%. Mikäli siis esim. 5 yritystä osallistuu esiselvitykseen on hinta 1500,- per yritys ja laskee useamman yrityksen tullessa mukaan.

Allekirjoittanut sekä Markku Hentinen VTT:ltä (040 5526212) antavat mielellään lisätietoja.

Pyydän kohteliaimmin kiinnostuneita ilmoittamaan allekirjoittaneelle sähköpostilla (jouko (at) finnboat.fi) 10.1.2012 mennessä.

Kiitos ja terveisin

Jouko Huju

AIKATAULU

Työ toteutetaan 15.1.-15.6.2012.

HYÖDYNTÄMINEN

Finnboatin jäsenyritykset hyödyntävät työn tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä. Valmistuksen kannattavuuden kehittäminen Suomessa on alalle erittäin tärkeää. Mikäli esiselvityksen tulokset ovat lupaavia, lähtevät veturiyritykset kehittämään lujitemuoviosien valmistusta jatkoprojektissa.

Suomi