Finnboat

Hyvät jäsenet,

Ylisuurien koneiden asennuksesta tulee meille jatkuvasti kyselyjä. Myös uusi rekisteröintijärjestelmä aiheuttaa kysymyksiä tapauksissa, jolloin tällainen vene vaihtaa omistajaa ja pitää saada uudelleen rekisteröityä. Tässä yhteydessä on kovasti tärkeää, että jäsenkauppiaamme kertovat asiakkaille vaatimuksista ja seuraamuksista mikäli suurimmat sallitut konetehot ylitetään.

Ylisuurella koneella varustettu vene, joka saatu rekisteriin vanhaan Maistraatin järjestelmään, voi vaihtaa omistajaa ongelmitta. Yhdistelmään ei enää kuitenkaan voi vaihtaa uutta konetta, joka on suurempi kuin suurin sallittu. (vaikka olisi sama kone kuin veneessä oli aiemmin).

Koko alan kehittämisen ja oman uskottavuutemme vuoksi on tärkeää, että sallittua suurempaa konetta ei ollenkaan asenneta.

Uudet veneet

CE-tarkastuksien osalta voidaan mainita että konetehon suuruudella on merkitystä mm. rungon mitoituksessa, varalaidassa, vakavuudessa, kelluvuudessa ja ohjailuominaisuuksissa. Näitä osatarkastuksia tehtäessä ei käytetä mitään lisämarginaalia konetehon tai nopeuden suhteen, esim. niin että vene todellisuudessa koeajettaisiin suuremmalla koneteholla kuin mitä siihen tulee tai että runko mitoitettaisiin suuremmalle nopeudelle. Tämä tarkoittaa sitä että kaikkien edellä mainittujen osatarkastuksien vaatimustenmukaisuus vaarantuu isomman koneen myötä koska ei tiedetä täyttäisikö venemalli enää vaatimukset suuremmalla koneteholla.

Lainsäädäntö

Jos joku ylittää suurimman sallitun tehon, on se lain tulkinnan mukaan uusi vene eli pitää arvioida vaatimustenmukaisuus uudelleen ennen käyttöönottoa. Venettä ei myöskään saa ylisuurella koneella rekisteriin. Jos venettä käyttää ilman asianmukaista rekisteröintiä, on valvontatilanteessa lain/lakien mukaan seurauksena sakko. Vesiliikennelaissa todetaan, että jos kentällä havaitaan asiakirjapuutteita niin, asiakirjat tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa. Eli matka ei katkea jos on jotain pientä epäselvää. Jos yhdistelmä kuitenkin katsotaan vaaralliseksi niin sitten toki voi jäädä reissu kesken.

”Valvontaviranomainen voi estää tai keskeyttää vesikulkuneuvon matkan, milloin siihen liittyy ilmeinen onnettomuuden vaara, yleisen järjestyksen häiriintyminen tai ympäristöhaitan uhka.”

Alla muutamia tärkeitä otteita Huvivenelaista:

Nykyinen huvivenelaki (621/2005)

8) veneen merkittävällä muutos:

a) jossa muutetaan veneen kuljetusmenetelmä;
b) johon liittyy moottorin merkittävä muutos;
tai
c) joka muuttaa venettä siinä määrin, että
sitä on pidettävä uutena veneenä;

Nykyinen (kohta vanha) huvivenedirektiivi:

OHJAUSOMINAISUUDET

Valmistajan on varmistettava, että veneen ohjausominaisuudet ovat tyydyttävät, jos siinä on voimakkain moottori, jota varten vene on suunniteltu ja rakennettu. Kaikkien huviveneiden moottorien suurin nimellisteho on ilmoitettava omistajan käsikirjassa yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.

Uusi direktiivi (ja tuleva huvivenelakikin) sanoo näin:

OHJAILUOMINAISUUDET

Valmistajan on varmistettava, että vesikulkuneuvon ohjailuominaisuudet ovat tyydyttävät, jos siinä on voimakkain moottori, jota varten vesikulkuneuvo on suunniteltu ja rakennettu. Moottoreiden suurin nimellisteho on aina ilmoitettava omistajan käsikirjassa.

Laki vesikulkuneuvorekisteristä 424/2014:

39 §

Vesikulkuneuvon rekisteröintirikkomus

Vesikulkuneuvon omistaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) jättää 8 §:n 1 momentissa säädetyn rekisteri-ilmoituksen tekemättä ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa,
2) jättää 9 §:n 1 momentissa säädetyn muutosrekisteröinnin tekemättä määräajassa tai
3) jättää 10 §:n 1 momentissa säädetyn lopullista poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen tekemättä määräajassa, on tuomittava vesikulkuneuvon rekisteröintirikkomuksesta sakkoon. Vesikulkuneuvon rekisteröintirikkomuksesta tuomitaan myös vesikulkuneuvon haltija, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää 9 §:n 2 momentissa säädetyn muutosrekisteröinnin tekemättä määräajassa.
Rikesakosta vesikulkuneuvon rekisteröintirikkomuksen seuraamuksena säädetään rikoslain 2 a luvun 9 §:ssä ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

40 §

Käyttökieltorikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää vesikulkuneuvoa

1) ennen sen merkitsemistä rekisteriin 5 §:n 1 momentin vastaisesti,
2) rekisteritunnuksella varustamattomana 12 §:n 2 momentin vastaisesti tai
3) koetunnuksella varustamattomana 13 §:n 3 momentin vastaisesti,
on tuomittava käyttökieltorikkomuksesta sakkoon. Rikesakosta käyttökieltorikkomuksen seuraamuksena säädetään rikoslain 2 a luvun 9 §:ssä ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Vesiliikennelaki:

13 § Asiakirjojen esittämisvelvollisuus

Vesikulkuneuvon kuljettajaa sekä kulkuneuvoa ja sen varusteita koskevat erikseen säädetyt tai määrätyt asiakirjat on pidettävä mukana vesikulkuneuvon ollessa käytössä. Tällaisen asiakirjan puuttuessa on vesikulkuneuvon kuljettaja velvollinen valvontaviranomaisen antaman kohtuullisen määräajan kuluessa esittämään asiakirjan kotipaikkansa valvontaviranomaiselle tai muulle tarkastuksessa osoitettavalle valvontaviranomaiselle.

Terveisin

Jouko

Suomi