Finnboat

Hyvät jäsenet,

Finnboat on tänään jättänyt lausuntonsa suunnitellusta veneverosta VM:lle. Se on kokonaisuudessaan liitteenä tässä viestissä. Aihe on syystäkin herättänyt julkisen keskustelun, joka ei varmaankaan ole jäänyt valtiovallaltakaan huomaamatta. Finnboat esittää lausunnossaan (pääkohdat), että hallituksen tulee kokonaan luopua veneveroajatuksesta koska:

1) Suunnitellun veneveron tuotto jäisi selvästi alle hallituksen esitysluonnoksessa esitettyjen laskelmien. Veneveron haitalliset vaikutukset veneilyyn ja sitä kautta venealaan merkitsisivät kokonaisuutena valtion verotuottojen pienentymistä.

2) Venevero olisi kapeapohjainen yhtä harrastusmuotoa koskeva pistevero. Se aiheuttaisi haitallisia ohjausvaikutuksia kuluttajien valintoihin ja haittaisi venekauppaa monin tavoin.

3) Veneveroon liittyy useita oikeudenmukaisuusongelmia eikä sen toteuttaminen oikeudenmukaisella tavalla ole mahdollista. Venevero sopii huonosti nykyiseen verojärjestelmäämme, jossa tulontasaus (progressiivinen ansiotuloverotus) sekä kulutuksen (arvonlisäverotus) ja käytön verotus (polttoaineverotus) eri verolajeilla muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden.

4) Veneveroa ei voida perustaa nykyiseen venerekisteriin, koska sen tiedot eivät ole tarpeeksi kattavia ja luotettavia veneveron toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

5) Veneenomistajien ilmoittamisvelvollisuudella ei voida korjata venerekisterin puutteellisuuksia.

6) Venerekisterin puutteellisuuksista aiheutuu merkittäviä hallinnointikustannuksia sekä veneiden omistajille että viranomaisille.

7) Veneveron toimittamiseen ja valvontaan saattaa liittyä perustuslain yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmia.

8) Veneveron kaltaisia veroja on käytössä vain kolmessa maassa. Kansainväliset kokemukset veneveroista ovat huonoja eivätkä tue veron toteuttamista Suomessa.

9) Veneveroa koskeva hallituksen esitysluonnos ei täytä hyvän lainvalmistelun periaatteita. Poliittinen paine ja kiire ovat syrjäyttäneet huolellisen lainvalmistelun.

10) Veneveron voimaansaattaminen 1.5.2017 alkaen on käytännössä mahdotonta.

Aloitamme nyt myös suoran keskustelun omien kontaktiemme kanssa Eduskunnassa. Tämä on kuitenkin yhteinen hanke, joka vaatii meiltä kaikilta poikkeuksellisen aktiivista toimintaa.

Soittakaa (040 5509310) jos jotakin tulee mieleen asian edistämiseksi.

Terveisin

Jouko Huju

Suomi