Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan kauppiaat Ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Marinhandlarna Rf:s stadgeenliga vårmöte.

Suomi