Finnboat

JÄSENMAKSUT 2018

Liikevaihtotiedon perusteella määritetään yrityksenne tämän vuoden jäsenmaksu, joka on 170 eur + 0,03 % yrityksen venealan nettoliikevaihdosta. Minimimaksu on 170 eur ja maksimi muille kuin Kauppiaat ry:n jäsenyrityksille 2000 eur (170 + 1830 eur). Venealan Kauppiaat ry:n jäsenmaksun enimmäismäärä on 850 eur (170 + 680 eur).

Konsernijäsenmaksu määräytyy emoyhtiön ja tytäryhtiöiden yhteenlasketun venealan liikevaihdon mukaan. Jos yritys toimii pääsääntöisesti vähittäiskaupassa (liikevaihdosta yli 50% vähittäiskauppaa) on se ensisijaisesti Venealan Kauppiaat ry:n jäsen.

Mikäli tilikautenne päättyy vasta 30.6.2018 tai myöhemmin, pyydämme ilmoittamaan siitä Finnboatiin sähköpostitse osoitteeseen info@finnboat.fi.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 15.5.2018 mennessä. Kaikki yritystiedot käsitellään luottamuksellisina. Vastaamaan pääset tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/9376B110A501D96D

Ystävällisin terveisin
Venealan Keskusliitto Finnboat ry

MEDLEMSAVGIFT 2018

Medlemsavgiftens storlek är 170 eur + 0,03 % av företagets nettoomsättning inom båtbranschen 2004. Minimimedlemsavgiften för alla företag är 170 eur, maximibeloppet för Marinhandlarna rf:s företagsmedlemmar är 850 eur (170 + 680 eur) för andra företag 2000 eur (170 + 1830 eur).

Koncernmedlemsavgiften bestäms av moderföretagets och dotterbolagens sammanräknade omsättning i båtbranschen. Ifall företaget verkar huvudsakligen inom minuthandeln (över 50 % av omsättningen från minuthandeln) är det primärt medlem i Marinhandlarna rf.

Ifall Ert räkenskapsår avslutas först den 30.6.2018 eller senare, ber vi Er meddela om detta till Finnboat via e-post: info@finnboat.fi.

Vänligen svara genast på förfrågan och senast den 15.5.2018. Företagens uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Förfrågan finns här https://link.webropolsurveys.com/S/9376B110A501D96D

Med vänlig hälsning,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Suomi