Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n sääntömääräisen keävätkokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokollet för Finlands Båtindustriförening rf:s stadgeenliga vårmötet.

Suomi