Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan kauppiaat Ry:n sääntömääräisen syyskokouksen esityslista liitteineen.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Marinhandlarna Rf:s stadgeenliga höstmöte med inklusive bilagor.

Suomi