Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä liiton sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för förbundets stadgeenliga vårmöte.

Suomi