Finnboat

Pyydämme vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 30.5.2020 mennessä. Kaikki yritystiedot käsitellään luottamuksellisina.

Vastaamaan pääset tästä.

Mikäli tilikautenne päättyy vasta 30.6.2020 tai myöhemmin, pyydämme ilmoittamaan siitä Finnboatiin sähköpostitse osoitteeseen info@finnboat.fi.

Ystävällisin terveisin,
Venealan Keskusliitto Finnboat ry

JÄSENMAKSUT 2020:

Liittymismaksu uusille yrityksille on 170,00 € (ennallaan)

Jäsenmaksu yrityksille, joiden venealan nettoliikevaihto on enintään 100 000 € on 180,00 € (uusi)

Jäsenmaksu yrityksille, joiden venealan nettoliikevaihto on yli 100 000 € on 170,00 € + 0,033% nettoliikevaihdosta (muutettu)

Maksimimaksu muille kuin Venealan Kauppiaat ry:n yritysjäsenille on 2000 € (170,00 € + 1830,00 €, ennallaan)

Maksimimaksu Venealan Kauppiaat ry:n yritysjäsenille on 850 € (170,00 € + 680,00 €, ennallaan)

Konsernijäsenmaksun maksimi on 850,00 € (170,00 € + 680,00 €, ennallaan). Konsernijäsenmaksu koskee vain Venealan Kauppiaat ry:n yritysjäseniä, joiden liikevaihdosta yli 50% muodostuu vähittäismyynnistä. Jäsenmaksu emoyritykselle on 170,00 € + 0,033% konserniin kuuluvien yritysten yhteenlasketusta nettoliikevaihdosta. Emoyrityksen omistusosuus konserniin kuuluvasta yrityksestä tulee olla yli 50%.

Henkilöjäsen, jäsenmaksu (suunnittelijat) 150,00 € (ennallaan)

Henkilöjäsenten kannatusjäsenmaksu 50,00 € (ennallaan). Henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua, jos he toimivat yrityksessä, joka jo on Finnboatin jäsen)

Kannatusjäsenmaksu 850,00 € (ennallaan)

Yleishyödyllisten/ei-kaupallisten organisaatioiden jäsenmaksu 170,00 € (ennallaan).

Vänligen svara genast på förfrågan och senast den 30.5.2020. Företagets uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Förfrågan finns här.

Ifall Ert räkenskapsår avslutas först den 30.6.2020 eller senare, ber vi Er meddela om detta till Finnboat via e-post: info@finnboat.fi.

Med vänlig hälsning,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

MEDLEMSAVGIFT 2020

Anslutningsavgift för nya företag är 170,00 € (oförändrad)

Medlemsavgiften för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är högst 100 000 €, är 180,00 € (ny)

Medlemsavgiften för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är över 100 000 €, är 170,00 € + 0,033 % av nettoomsättningen (förändrad)

Maximiavgiften för andra företagsmedlemmar än Marinhandlarna rf är 2000 € € (170,00 € + 1830,00 €, oförändrad)

Maximiavgiften för Marinhandlarna rf:s företagsmedlemmar är 850 € (170,00 € + 680,00 €, oförändrad)

Koncernmedlemsavgiftens maximistorlek är 850,00 € (170,00 € + 680,00 €, oförändrad). Koncernmedlemsavgift berör endast Marinhandlarna rf:s företagsmedlemmar, vars omsättning till över 50 % består av minuthandel. Medlemsavgiften för moderbolaget är 170,00 € + 0,033 % av den sammanlagda nettoomsättningen för företagen som hör till koncernen. Moderbolagets ägarandel av företaget som hör till koncernen skall vara över 50%

Personmedlem, medlemsavgift (konstruktörerna) 150,00 € (oförändrad)

Personmedlemmars understödsmedlemsavgift 50,00 € (oförändrad). Av personmedlemmar som verkar i ett företag som redan är medlem i Finnboat debiteras ingen medlemsavgift.

Understödsmedlemsavgiften är 850,00 € (oförändrad)

Allmännyttiga/icke kommersiella organisationers medlemsavgift är 170,00 € (oförändrad)

Suomi