Finnboat

Arvoisat jäsenyritysten edustajat,

Tämän sähköpostin liitteenä ovat kaikkien jäsenyhdistysten sääntömääräisten vuosikokousten esityslistat sekä niihin liittyvät, kokouksissa tehtäviä päätöksiä koskevat asiakirjat.

Kuten aikaisemmissa viesteissä on jo todettu, voi jäsenyhdistysten kokouksiin osallistua myös etänä Teams-linkin kautta. Verkkolinkki kokoukseen lähetetään myöhemmin.

Mikäli oman yhdistyksenne kokouksessa jostain asiasta päädytään äänestämään, ei äänestykseen voi kuitenkaan osallistua kuin paikan päällä Hotelli Clarionissa. Tästä syystä on tämän viestin liitteenä myös lomake valtakirjaksi, jolla voitte valtuuttaa haluamanne saman yhdistyksen jäsenyrityksen edustajan äänestämään puolestanne. Täytetty ja allekirjoitettu valtakirja on esitettävä kokouksessa Clarionissa.

Bästa representanter för medlemsföretagen,

Som bilaga till denna e-post finns föredragningslistorna till alla medlemsföreningars stadgeenliga årsmöten samt till dem anslutna dokument som berör beslut som fattas vid mötena.

Som i tidigare meddelanden konstaterats, kan man delta i medlemsföreningarnas möten också på distans via Teams-länken. Webblänken till mötet sänds senare.
Ifall man i den egna föreningens möte besluter att rösta om någon sak, kan man dock delta i röstningen endast på plats i Hotel Clarion. Därför finns som bilaga till detta meddelande även en blankett för fullmakt, med vilken ni kan befullmäktiga den representant för samma förening som ni vill att skall rösta för er del. Ifylld och undertecknad fullmakt skall företes vid mötet på Clarion.
Bifogade finns föredragningslistan för förbundets stadgeenliga vår- och höstmöte inklusive bilagor.

Suomi