Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä liiton sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen pöytäkirjat.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för förbundets stadgeenliga vår- och höstmöte.

Suomi