Finnboat

Arvoisat jäsenet,

ohessa virallinen kutsu Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään 27.4.2021 Teams-kokouksena.

Ystävällisin terveisin
Finnboat ry

Ärade medlem,

som bilaga finns den officiella kallelsen till Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s stadgeenliga vårmöte, som hålls 27.4.2021 som ett Teams-möte.

Med vänliga hälsningar
Finnboat rf

Suomi