Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä liiton sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja ja esitykset.

Ärade medlemmar,

Bifogad finns protokoll för förbundets stadgeenliga höstmöte och föredrag material.

Suomi