Finnboat

”Suomen veneala ennätysvauhdissa

Suomen venealalle vuosi 2021 oli vahvan kasvun vuosi: yritysten liikevaihto kasvoi 48 prosenttia ja venevienti nousi kaikkien aikojen vientiennätykseen. Veneala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto on lähes miljardi euroa.

”Pienten alle 5,5 m perämoottoriveneiden kaupan kasvu Suomessa oli jo toista vuotta peräkkäin kaksinumeroinen, mikä kertoo veneilyn ja mökkeilyn tärkeydestä suomalaisille korona-aikoina”, kertoo Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo. Lähes kaikilla venealan tuotealueilla kasvua rajoittivat komponenttien saatavuus ja maailmanlaajuiset logistiikkaongelmat.

Kansainvälinen kauppa oli erittäin vahvassa vedossa ja veneiden kysyntä ylitti tarjonnan maailmanlaajuisesti. Koko vuoden veneviennin tullausarvo nousi 55 %. Tullitilaston mukaan Suomesta vietiin veneitä vuonna 2021 lähes 400 miljoonalla eurolla. Veneitä vietiin yhteensä lähes 13000 kappaletta kaikkiaan 47 maahan. Yritysten ilmoittama venealan koko vuoden vientilaskutus oli arvoltaan 512 miljoonaa euroa, josta veneviennin osuus oli 442 miljoonaa euroa. Suomessa valmistetuista veneistä toimitettiin vientiin 76 %.”

Lue lisää liitteenä olevasta lehdistötiedotteesta. Vapaa julkaistavaksi tänään klo 10.00.

 

 

”Finländska båtbranschen i rekordtakt

För den finländska båtbranschen var år 2021 ett starkt tillväxtår: företagens omsättning steg med 48 procent och båtexporten steg till alla tiders exportrekord. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning är nästan en miljard euro.

”Tillväxten i handeln av små under 5,5 m utombordsmotorbåtar i Finland redan det andra året i rad var tvåsiffrig, vilket förtäljer om båt- och stuglivets betydelse för finländarna under coronatiderna”, berättar Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för Båtbranschens Centralförbund Finnboat.

Den internationella handeln drog riktigt bra och efterfrågan på båtar översteg utbudet globalt. Förtullningsvärdet på hela årets båtexport steg med 55 %. Enligt tullstatistiken exporterades båtar från Finland år 2021 till ett värde av nästan 400 miljoner euro. Det exporterades totalt nästan 13 000 båtar till 47 länder. Företagens aviserade exportfakturering för hela året uppgick till 512 miljoner euro, varav båtexportens andel var 442 miljoner euro. Av i Finland tillverkade båtar exporterades 76 %.”

För mer information läs bifogat pressmeddelande. Fritt för publicering idag kl. 10:00

 

 

”Finnish boating industry at a record pace

For the Finnish boating industry, 2021 was a year of strong growth: the companies’ turnover increased by 48 % and boat exports rose to an all-time high. The boating industry employs about 3,500 people in Finland and the net sales of Finnboat member companies is almost one billion euros.

”The growth in the sales of small outboard motorboats under 5.5 m in Finland was in double digits for the second year in a row, which shows the importance of boating and cottage life for Finns in Covid-19 times,” says Jarkko Pajusalo, CEO of the Finnish Marine Industries Federation Finnboat. In almost all product areas in the recreational marine industry, growth was constrained by component availability and global logistics issues.

International trade was very strong and demand for boats exceeded supply worldwide. The customs value of boat exports increased by 55% for the full year. According to customs statistics, the value of boat exports from Finland was almost 400 million euros in 2021. A total of almost 13,000 boats were exported to 47 countries. The full-year export invoicing of the boating industry reported by the companies was worth EUR 512 million, of which boat exports accounted for EUR 442 million. 76% of boats manufactured in Finland were delivered for export.”

For more information, read the attached press release. Free for publication today at 10.00.

 

Liitetiedostot:

Suomi