Finnboat

Arvoisat jäsenet,

alla on linkki kyselyyn, jossa kysytään yrityksenne venealan nettoliikevaihdotiedot vuodelta 2021 tämän vuoden jäsenmaksun määrittämistä varten.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 30.4.2022 mennessä. Kaikki yritystiedot käsitellään luottamuksellisina.

Vastaamaan pääsee tästä.

Ystävällisin terveisin,
Venealan Keskusliitto Finnboat ry

 

 

Ärade medlemmar,

nedan finns en länk till förfrågan för besked om omsättning 2021 (företagets nettoomsättning inom båtbranschen) för fastställande av medlemsavgift 2022.

Vänligen svara genast på förfrågan och senast den 30.4.2022. Företagets uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Förfrågan finns här.

Med vänlig hälsning,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

 

 

JÄSENMAKSU 2022

Liittymismaksu yrityksille on 200,00 €

Jäsenmaksu yrityksille, joiden venealan nettoliikevaihto on enintään 100 000 € on 200,00 €

Jäsenmaksu yrityksille, joiden venealan nettoliikevaihto on yli 100 000 € on 200,00 € + 0,035 % nettoliikevaihdosta
– maksimimaksu Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n kauppiasjaoston yritysjäsenille on 200,00 € + 650,00 €
– maksimimaksu muille kuin Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n yritysjäsenille on 200,00 € + 1800,00 €
– konsernijäsenmaksu; koskee vain Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n kauppiasjaoston yritysjäseniä, joiden liikevaihdosta yli 50 % muodostuu vähittäismyynnistä. Jäsenmaksu emoyritykselle on 200,00 € + 0,035 % konserniin kuuluvien yritysten yhteenlasketusta nettoliikevaihdosta. Emoyrityksen omistusosuus konserniin kuuluvasta yrityksestä tulee olla yli 50 %. Konsernijäsenmaksun maksimi on 850,00 € (200,00 € + 650,00 €).

Henkilöjäsen (suunnittelijat) jäsenmaksu 200,00 €

Henkilöjäsenten kannatusjäsenmaksu 50,00 € (henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua, jos he toimivat yrityksessä, joka jo on Finnboatin jäsen)

Kannatusjäsenmaksu 850,00 €

Yleishyödyllisten/ei-kaupallisten organisaatioiden jäsenmaksu 200,00 €

 

 

MEDLEMSAVGIFT 2022

Anslutningsavgift för nya företag är 200,00 €

Medlemsavgiften för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är högst 100 000 €, är 200,00 €

Medlemsavgiften för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är över 100 000 €, är 200,00 € + 0,035 % av nettoomsättningen
– Maximiavgiften för Handlare och Komponentleverantörer rf:s handlar division företagsmedlemmar är 850 € (200,00 € + 650,00 €)
– Maximiavgiften för andra företagsmedlemmar än Handlare och Komponentleverantörer rf handlar division är 2000 € (200,00 € + 1800,00 €)
– Koncernmedlemsavgiften berör endast Handlare och Komponentleverantörer rf:s handlar division koncernföretag, av vilkas omsättning över 50 % utgörs av minutförsäljning. Dessutom bör moderbolagets ägarandel av det till koncernen hörande företaget vara över 50 %. Medlemsavgiften för moderbolaget är 200,00 € + 0,035 % av till koncernen hörande företagens sammanräknade nettoomsättning. Koncernmedlemsavgiftens maximistorlek är 850,00 € (200,00 € + 650,00 €).

Personmedlem (konstruktörerna) medlemsavgift 200,00 €

Personmedlemmars understödsmedlemsavgift 50,00 € (av personmedlemmar som verkar i ett företag som redan är medlem i Finnboat debiteras ingen medlemsavgift)

Understödsmedlemsavgiften är 850,00 €

Allmännyttiga/icke kommersiella organisationers medlemsavgift är 200,00 €

Suomi