Finnboat

3.11.2022 syyskokouksen esityslista - höstmötets föredragningslista

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen syyskokouksen esityslista liitteineen.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Båtbranchens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga höstmöte med inklusive bilagor.

Suomi