Finnboat

JÄSENMAKSUT 2023 - VASTAA KYSELYYN! - MEDLEMSAVGIFT 2023 - SVARA PÅ FÖRFRÅGAN!

Arvoisat jäsenet,

alla on linkki kyselyyn, jossa kysytään yrityksenne venealan nettoliikevaihtotiedot vuodelta 2022 tämän vuoden jäsenmaksun määrittämistä varten.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 30.4.2023 mennessä. Kaikki yritystiedot käsitellään luottamuksellisina.

Mikäli tilikautenne päättyy vasta 30.6.2023 tai myöhemmin, ilmoittakaa edellisen päättyneen tilikauden liikevaihto.

Vastaamaan pääsee tästä.

Jos teillä on kysyttävää, otattehan yhteyttä sähköpostitse info@finnboat.fi .

Ystävällisin terveisin,
Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Ärade medlemmar,

nedan finns en länk till förfrågan för besked om omsättning 2022 (företagets nettoomsättning inom båtbranschen) för fastställande av medlemsavgift 2023.

Vänligen svara genast på förfrågan och senast den 30.4.2023. Företagets uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Ifall Ert räkenskapsår avslutas först den 30.6.2023 eller senare, ber vi Er ange omsättningen för den sista avslutade räkenskapsperioden.

Förfrågan finns här.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta oss via info@finnboat.fi .

Med vänliga hälsningar,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

JÄSENMAKSU 2023

Liittymismaksu yrityksille on 200,00 €

Jäsenmaksu yrityksille, joiden venealan nettoliikevaihto on enintään 100 000 € on 200,00 €

Jäsenmaksu yrityksille, joiden venealan nettoliikevaihto on yli 100 000 € on 200,00 € + 0,035 % nettoliikevaihdosta
– maksimimaksu Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n kauppiasjaoston yritysjäsenille on 200,00 € + 650,00 €
– maksimimaksu muille kuin Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n yritysjäsenille on 200,00 € + 1800,00 €
– konsernijäsenmaksu; koskee vain Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n kauppiasjaoston yritysjäseniä, joiden liikevaihdosta yli 50 % muodostuu vähittäismyynnistä. Jäsenmaksu emoyritykselle on 200,00 € + 0,035 % konserniin kuuluvien yritysten yhteenlasketusta nettoliikevaihdosta. Emoyrityksen omistusosuus konserniin kuuluvasta yrityksestä tulee olla yli 50 %. Konsernijäsenmaksun maksimi on 850,00 € (200,00 € + 650,00 €).

Henkilöjäsen (suunnittelijat) jäsenmaksu 200,00 €

Henkilöjäsenten kannatusjäsenmaksu 50,00 € (henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua, jos he toimivat yrityksessä, joka jo on Finnboatin jäsen)

Kannatusjäsenmaksu 850,00 €

Yleishyödyllisten/ei-kaupallisten organisaatioiden jäsenmaksu 200,00 €

MEDLEMSAVGIFT 2023

Anslutningsavgift för nya företag är 200,00 €

Medlemsavgiften för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är högst 100 000 €, är 200,00 €

Medlemsavgiften för företag, vars nettoomsättning i båtbranschen är över 100 000 €, är 200,00 € + 0,035 % av nettoomsättningen
– Maximiavgiften för Handlare och Komponentleverantörer rf:s handlar division företagsmedlemmar är 850 € (200,00 € + 650,00 €)
– Maximiavgiften för andra företagsmedlemmar än Handlare och Komponentleverantörer rf handlar division är 2000 € (200,00 € + 1800,00 €)
– Koncernmedlemsavgiften berör endast Handlare och Komponentleverantörer rf:s handlar division koncernföretag, av vilkas omsättning över 50 % utgörs av minutförsäljning. Dessutom bör moderbolagets ägarandel av det till koncernen hörande företaget vara över 50 %. Medlemsavgiften för moderbolaget är 200,00 € + 0,035 % av till koncernen hörande företagens sammanräknade nettoomsättning. Koncernmedlemsavgiftens maximistorlek är 850,00 € (200,00 € + 650,00 €).

Personmedlem (konstruktörerna) medlemsavgift 200,00 €

Personmedlemmars understödsmedlemsavgift 50,00 € (av personmedlemmar som verkar i ett företag som redan är medlem i Finnboat debiteras ingen medlemsavgift)

Understödsmedlemsavgiften är 850,00 €

Allmännyttiga/icke kommersiella organisationers medlemsavgift är 200,00 €

VASTAA KYSELYYN LUKEMALLA QR-KOODI / SVAR PÅ FÖRFRÅGAN GENOM ATT SKANNA QR-KODEN

Suomi