Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan Kauppiaat ja Osatoimittajat ry:n sääntömääräisen syyskokouksen esityslista liitteineen.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Båtbranchens Handlare och Komponentleverantörer rf:s stadgeentliga höstmöte med inklusive bilagor.

Suomi