Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen esityslista liitteineen.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Båtbranchens Varvs- och serviceförening rf:s stadgeenliga höstmöte med inklusive bilagor.

Suomi