Finnboat

Venealalla palattiin pandemiavuosien korkeasuhdanteesta normaalille tasolle. Myytyjen uusien veneiden määrä väheni rekisteröinti- ja tukkutoimitustilastojen mukaan kymmenkunta prosenttia huippuvuodesta 2021, mutta varusteiden ja moottoreiden myynti vilkastui. Veneala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto ylitti 800 miljoonaa euroa.

Suomen veneilyn keskeinen mittari on veneiden rekisteröintimäärä, joka kääntyi nousuun finanssikriisin jälkeen vuodesta 2013 alkaen. Venerekisteriin merkitään kaikki yli 5,5 metriä pitkät tai yli 15 kilowatin (20 hevosvoiman) moottorilla varustetut veneet.

Pandemiavuodet 2020 ja 2021 toivat venekauppaan poikkeuksellisen hyppäyksen, josta laskeuduttiin viime vuonna normaalimpaan rytmiin rekisteröintien vähennyttyä edellisvuodesta 11 prosenttia. Rekisteröintimäärät olivat vuonna 2022 silti selvästi suurempia kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Samaan aikaan 5,5-metristen ja sitä pienempien veneiden myynti väheni Finnboatin tukkutoimitustilastojen mukaan 9 prosenttia.

”Elämme venealalla jälleen normaaleja aikoja hyvin poikkeuksellisten aikojen jälkeen. Vaikka uusien veneiden myynti väheni edellisvuodesta, niin sekä varusteiden että moottoreiden myynti kasvoi euromääräisesti noin 10 prosenttia, joten alan kotimaan liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla”, Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo.

Lue lisää liitteenä olevasta lehdistötiedotteesta.

I båtbranschen återgick man från pandemiårens högkonjunktur till den normala nivån. De sålda båtarnas antal minskade enligt registrerings- och partileverandsstatistikerna med cirka tio procent från toppåret 2021, men försäljningen av utrustning och motorer blev livligare. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning översteg 800 miljoner euro.

Den centrala mätstickan för Finlands båtliv är antalet registrerade båtar, som började öka efter finanskrisen från och med år 2013. I registret införs alla över 5,5 meter långa eller med en över 15 kilowatts (20 hästkrafter) motor utrustade båtar.

Pandemiåren 2020 och 2021 medförde för båthandeln en exceptionell uppgång, från vilken man senaste år landade i en normalare rytm då registreringarna minskade med 11 procent från föregående år. Registreringsantalet var under år 2022 dock klart större än före pandemin år 2019. Samtidigt minskade försäljningen av 5,5 meter långa eller mindre båtar enligt Finnboats partileveransstatistik med 9 procent.

”I båtbranschen upplever vi igen normala tider efter mycket exceptionella tider. Även om försäljningen av nya båtar minskade jämfört med året innan, växte försäljningen av både utrustning och motorer euromässigt ungefär 10 procent och branschens inhemska omsättning hölls därmed på nästan samma nivå som året innan”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Läs mer i bifogat pressmeddelande.

The boating industry returned to a normal level from the boom of the pandemic years. According to boat registration and wholesale delivery statistics, the number of new boats sold decreased by ten percent from the peak year of 2021, but sales of equipment and engines picked up. The boating industry employs around 3,500 people in Finland, and the turnover of Finnboat’s member companies exceeded 800 million euros.

The key indicator of Finnish boating is the number of boat registrations, which started to rise after the financial crisis in 2013. All boats longer than 5.5 meters or equipped with a motor of more than 15 kilowatts (20 horsepower) are registered in the boat register.

The pandemic years 2020 and 2021 brought an extraordinary jump to the boat trade, from which we descended to a more normal pace last year as registrations decreased by 11 percent from the previous year. The registration numbers in 2022 were still clearly higher than in 2019 before the pandemic. At the same time, sales of 5.5-meter boats and smaller decreased by 9 percent, according to Finnboat’s wholesale delivery statistics.

”We are living in normal times again in the boat industry after very exceptional times. Although the sale of new boats decreased from the previous year, the sales of both equipment and engines increased by around 10 percent in euro terms, so the industry’s domestic turnover remained almost at the previous year’s level,” says Jarkko Pajusalo, CEO of Finnboat, the Finnish Marine Industries Federation.

Read more from the attached press release.

Liitteet:

Finnboat toimialatiedote 2023-02-10

Finnboat branschinfo 2023 02 10

Finnboat press release 2023 02 10

English (UK)