Finnboat

Arvoisat jäsenet,
oheisena on liiton sääntömääräisen syyskokouksen esityslista liitteineen ja vielä kerran ohjelma sekä osallistujaluettelo.

Nähdään Kokkolassa!
Jarkko, Lena ja Tiina

Ärade medlemmar,
Bifogade finns föredragningslistan för förbundets stadgeenliga höstmöte inklusive bilagor och ännu en gång programmet och deltagarförteckningen.

Vi ses i Karleby!
Jarkko, Lena och Tiina

Svenska