Finnboat

Arvoisat jäsenet,

liitteenä liiton sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokoll för förbundets stadgeenliga höstmöte.

Svenska