Finnboat

Arvoisat jäsenet,

tämän viestin liitteenä on virallinen kutsu Venealan Osatoimittajat ry:n syyskokoukseen, joka pidetään 14.-15.11.2019.

Ystävällisin terveisin
Finnboat ry

Ärade medlem,

som bilaga till detta post finns den officiella kallelsen till Båtbranchens Komponentleverantörer rf:s stadgeenliga höstmöte, som hålls 14.-15.11.2019.

Med vänliga hälsningar
Finnboat rf

Svenska