Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n sääntömääräisen syyskokouksen esityslista liitteineen.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns föredragningslistan för Finlands Båtindustriförening rf:s stadgeenliga höstmöte med inklusive bilagor.

Svenska