Finnboat

TIEDOTE JÄSENYRITYKSILLE

Johtuen Suomen hallituksen 17.3.2020 ilmoittamasta valmiuslain käyttöönotosta, joka kieltää mm. yli kymmenen (10) henkilön yhteiskokoontumiset, on Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n hallitus päättänyt peruuttaa 2.4.2020 pidettäväksi ilmoitetun keskusliiton sekä Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n, Venealan Osatoimittajat ry:n, Venealan Kauppiaat ry:n ja Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:n sääntömääräiset kevätkokoukset. Kevätkokoukset siirretään pidettäviksi keskusliiton ja jäsenyhdistysten sääntömääräisten syyskokousten yhteydessä 5.-6.11.2020.

Sääntömääräisissä kevätkokouksissa tullaan käsittelemään liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Näitä kokouksia seuraavissa syyskokouksissa vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry, hallitus

MEDDELANDE TILL MEDLEMSFÖRETAGEN

På grund av att Finlands regering 17.3.2020 meddelade om att ta i bruk beredskapslagen, som förbjuder bl.a. över tio (10) personers sammankomster, har Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s styrelse beslutat annullera de till 2.4.2020 utlysta centralförbundets samt Finlands Båtindustriförening rf:s, Båtbranschens Komponentleverantörer rf:s, Marinhandlarna rf:s och Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s stadgeenliga vårmöten. Vårmötena flyttas och hålls i samband med centralförbundets och medlemsföreningarnas stadgeenliga höstmöten 5-6.11.2020.

I de stadgeenliga vårmötena kommer man att behandla förbundets bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 och besluta om att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Under höstmötena som följer på dessa vårmöten bekräftas verksamhetsplanen och budgeten för år 2021 och väljs styrelsens ordförande, två viceordföranden och övriga styrelsemedlemmar för nästa kalenderår.

Båtbranschens Centralförbund rf, styrelsen

Svenska