Finnboat

Pari vuotta valmisteltu venealan kehitysohjelma käynnistyy näinä päivinä. Ensimmäistä kertaa koko venealaa käsittelevä valtakunnallinen ohjelma on suunniteltu kestäväksi aina vuoteen 2011 saakka. VTT:n ja Finnboatin yhteistyössä koordinoiman ohjelman suunniteltu TEKES-rahoitus on noin 15 milj. euroa kokonaispanostuksen ollessa noin 25 milj. euroa. Tämä antaa pk-valtaiselle venealalle aivan uusia mahdollisuuksia nostaa osaamisensa ja toimintatapansa uudelle, entistä kilpailukykyisemmälle tasolle.

Ohjelmaa varten tehtiin maamme johtavien asiantuntijoiden toimesta laaja esiselvitys, jossa käsiteltiin kolmea kokonaisuutta. Veneteknologia ja veneenvalmistus yleensä ovat tärkeä osa-alue. Tehokkaat valmistustekniikat ja nopea tuotekehitys ovat suomalaisen teollisuuden elinehtoja. Esiselvityksessä pyrittiin löytämään kehitysmalleja myös veneiden muotoilulle, tavoitteena käyttäjätiedon parempi hyödyntäminen ja veneen käyttökelpoisuuden lisääminen. Tähän mennessä yleisessä tutkimuksessa ei juurikaan ole puututtu alan yleisen liiketoiminnan kehitykseen. Kuluttajien tottumukset ja vaatimukset kuitenkin muuttuvat koko ajan ja myös veneala tarvitsee kehittyäkseen ja kasvaakseen uusia ajatusmalleja. Kuluttajien tarpeet ostopalveluissa kuten kokonaisvaltainen huolto ja säilytys, satamapalvelut ja reittien varsilla olevat palvelut ovat laajan tarkastelun kohteena. Perinteisten veneenomistajien rinnalle on kasvanut osaomistajien ryhmä sekä vain veneen käytöstä kiinnostuneiden kuluttajien ryhmä. Heidän tarvitsemansa palvelut ja osin myös venetyypit ovat erilaisia kuin perinteisten veneenomistajien.

Ohjelman lopullinen rakenne selviää vielä ennen vuodenvaihdetta, mutta hankkeita tulee olemaan kahta päätyyppiä. Ns. vertikaaleissa hankkeissa paneudutaan kehityshankkeisiin ja verkostoitumiseen koko liiketoimintaketjun tai sen osien kannalta katsottuna. Tällainen ketju tyypillisesti on päämyyjä-jälleenmyyjä-huolto-raaka-ainetoimittaja. Horisontaalisissa hankkeissa kehitystyötä tehdään rinnakkaisten toimijoiden välillä. Tällaisia voivat olla esim. samasta tuotantomenetelmästä kiinnostuneet vene- ja lujitemuovialan yritykset.

Ohjelman valmistelu tulee vaatimaan paljon koko koordinaatioketjun jalkautumista yrityksiin ja myös TEKESin aiemmin tekemiä hankeaihioita tullaan hyödyntämään. Ohjelman toteuttajina tulee yritysten lisäksi olemaan yhtälailla korkeakouluja, tutkimuslaitoksia kuin markkinoinnin ja viestinnän osaajiakin.

Lisätietoja:
DI Markku Hentinen, VTT
markku.hentinen@vtt.fi
040-552 6212
www.tekes.fi/ohjelmat
www.tekes.fi/ohjelmat

Suomi