Finnboat

1 Yritysjohdon miniseminaari Tampereella 3.9.
2 Vuosiseminaari 23.3.2011
3 Tykes-rahaa jäljellä

1. Yritysjohdon miniseminaari Tampereella 3.9.

Venealan yritysjohdon miniseminaarissa esiteltiin VETO-, Visio 2025- ja Sustainable Boating – projektien tuloksia Tampereen UKK-instituutissa 3.9. Seminaariin osallistui lähes 40 alan yritysjohtoa. Esitysmateriaalit löytyvät ohjelman sivuilta.

VETO: Ui tai uppoa, toimialatutkimus Suomen venealasta
Tero Vuorinen Vaasan yliopistosta kertoi VETO-projektin tuloksista. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miten alalla toimitaan nyt? Miten alalla voitaisiin toimia?

Vuorisen pääviesti oli, että myytäessä luksusta on laatuun kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Koko myyntiketju ja asiakaspalvelu pitää virittää riittävälle tasolle. Esimerkiksi luksusveneen valmistus tulee tapahtua luksustiloissa, jossa asiakas voi käydä tutustumassa tuotantoon.

Venealaa veisi eteenpäin myös kotimaisen veneilymatkailun ja sen infrastruktuurin kehittäminen. Veneilijöiden tarpeet ovat muuttuneet. Kysyntää on yhä enemmän rakennetuista satamista, joissa on käytettävissä satamapalveluita.

Tutkimusraportti ”Ui tai uppoa, toimialatutkimus Suomen venealasta” luettavissa verkossa.

Visio 2025
Kaapo Seppälä ja Paavo Häppölä esittelivät ”Visio 2025: palvelutoiminta venealan liiketoiminnan kehityksen keskiössä” -hanketta, jonka toteuttivat Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto. Kahden kyselyn avulla etsittiin vastausta veneilypalvelujen kehityssuuntiin.

1 Veneilijäkysely
Projektin ensimmäisessä osassa tehtiin veneilijäkysely veneilyliiton jäsenseurojen aktiiviharrastajille, jotka olivat pääosin moottoriveneilijöitä.

Veneilyharrastuksen jatkumisen suurimpia esteitä ovat: aika ei riitä veneilyyn ja korkeat kustannukset. Varsinkin palvelukysyntään vaikuttavia asioita ovat, ettei aika riitä veneen ylläpitoon ja veneilijiän ikääntyminen.

Tutkimuksessa vastaajat ryhmiteltiin eri veneilijätyyppeihin. Kaikissa ryhmissä pidettiin tärkeänä teemaa ”Luonto, ympäristö ja itse tekeminen”, mutta palvelujen ostohalukkuudessa löytyi selkeitä eroja.

2 Yrityskysely
Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin yritysten muutosten haasteita. Internetkyselyyn vastasivat Finnboat ry:n 60 jäsenyritystä.

Kysyttäessä palvelutarjonnan laajentamiseen vaikuttavia seikkoja ovat asiakkaat selkeästi suurin ajuri liiketoimintamuutoksille. Palveluliiketoiminnan potentiaaliin ei kuitenkaan luoteta tarpeeksi. Lähes kaikki yritykset kokevat toimivansa yhteistyössä alan muiden yritysten kanssa, mutta toisaalta tarvitsevansa yhä enemmän yhteistyötä.

Tärkein muutosten haaste yrityksissä on tekninen osaaminen. Muut haasteet liittyvät varsinkin sisäisten resurssien puutteeseen sekä epäuskoon palveluiden taloudellisesta kannattavuudesta. Vain harva yritys ilmoitti haasteeksi kiinnostuksen puutteen.

Yrityksiltä ja veneilijöiltä kysyttiin: Mistä saadaan tietoa venealan palveluista? Yrittäjät arvostavat eniten henkilökohtaisia kontakteja, jota veneilijät eivät pidä tärkeänä kanavana. Yrittäjät pitävät toiseksi tärkeimpänä internetiä, jonka veneilijät kokevat kaikista tärkeimmäksi kanavaksi. Veneilijät arvostavat myös venealan tapahtumia.

Sustainable boating: Ympäristömyötäisyyden kehittämien venealalla
Hannele Tonteri VTT:ltä kertoi projektista ”Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla”, joka toteutettiin yhteistyössä suomalaisten veneenvalmistajien, Finnboatin ja ICOMIA:n (International Council of Marine Industry Associations) kanssa.

Aluksi projektissa selvitettiin kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet huviveneen valmistus- ja käyttövaiheissa.

Lähtötiedot elinkaariarviointia varten saatiin suomalaisilta veneenvalmistajilta. Laskenta tehtiin pääasiassa 4 – 7 metrisille moottoriveneille. Veneiden elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia raportoidaan tutkimuksessa kahdella tavalla: hiilijalanjälkenä ja Eco-indicator 99 -haittapisteinä. Perämoottoriveneiden käytönaikainen ympäristökuormitus Eco-indicator 99 -haittapisteillä laskettuna on keskimäärin 70 – 80 % ja hiilijalanjäljellä mitattuna yli 80 % koko elinkaaren ympäristökuormituksesta.

Ympäristöseloste sopii hyvin huviveneteollisuuteen ympäristövaikutusten tiedonsiirtomalliksi.

Tutkimusraportti liitteenä lopussa.

2 Vuosiseminaari 23.3.2011

Vene-ohjelman seuraava vuosiseminaari pidetään 23.3.2011. Ohjelma ja paikka kerrotaan myöhemmin uutiskirjeessä ja Vene-ohjelman sivuilla. Sisältö on suunnattu alan yrityksille. Laittakaahan aika jo kalentereihinne.

3 Tykes-rahaa jäljellä

Tälle vuodelle on jäljellä Tekesin Tykes-rahaa. Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus kannustaa suomalaisia työorganisaatioita kehittämään innovatiivisia toimintatapoja. Työelämän innovaatiot voivat olla muutoksia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä.

Lisätietoja ja hakuohjeet Tekesin www-sivuilla.

Syksyisin terveisin
Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

Suomi