Finnboat

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Förbundets uppdrag

Föreningens uppdrag är att samla båtföretag under ett tak och att främja deras verksamhet och sunda konkurrens samt att främja båt- och båtsäkerheten i vårt land. Huvudfokus för verksamheten ligger på utställningar i fält. Arrangören av Helsingfors internationella båtmässa är Osuuskunta Suomen Messus och Finnboat är mässans sponsor. I augusti varje år anordnar Finnboat också en flytande båtmässa i Helsingfors.
Förutom utställningsaktiviteter är det värt att nämna följande:

  • Finnboat News tre gånger om året
  • upprättande av erforderliga blanketter för båthandeln
  • utarbetande av statistiska undersökningar och konjunkturbarometrar inom sektorn
  • Anordna utbildningsevenemang för båtparlamentet
  • presskonferenser och pressmeddelanden från branschen
  • gemensam reklam på fältet hemma och utomlands samt samordning av exportprojekt
  • båtkampanjer i Finland
  • samarbete med båtskolor, båtorganisationer och myndigheter
  • Publicering av Båtlivet Aapinen - Båtlivets ABC-guide m.m.

Finnboatin toimistoa johtaa toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo apunaan toimistopäällikkö Tiina Krooks sekä toimistoassistentti Katri Koskinen. Toimisto sijaitsee Helsingissä Sörnäisten kaupunginosassa.

Beslut

Förbundets högsta beslutande organ är dess möte som sammanträder två gånger om året. Vid föreningsmötet utövas rösträtten av representanterna för föreningarnas bolagsstämmor, vilka väljs på föreningarnas egna årsmöten.

Utöver ordförande och två vice ordförande har föreningens styrelse 13 ledamöter som representerar olika föreningars styrelser. Styrelsen fullgör de uppgifter som föreningarna ålagts vid sina möten. Föreningens verkställande direktör arbetar under styrelsen, som i sin tur sköter de uppgifter som styrelsen ålagt honom. 

Varsinaisen toimistotyön lisäksi toteutetaan Finnboatin useissa työryhmissä monia jäsenyhdistysten antamia toimeksiantoja.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n hallitus vuonna 2023

styrelseordförande
Kim Koskinen, Vetus Oy
1:e vice ordförande
Kim Tigerstedt, Oy Maritim Ab

2:e vice ordförande
Mikael Winqvist, AMT-Veneet Oy

Andra medlemmar
Anders Kurtén, Oy Baltic Yachts Ab
Artturi Niittynen, Inhan Tehtaat Oy Ab
Ben Fagerström, Oy Marino Ab
Jani Snell, Juha Snell Oy
Jari Löfroos, Finnmaster Boats Oy
Johan Carpelan, Oy Botnia Marin Ab
Joni Leeve, Leevene Oy
Juha Pulli, GN Boats Oy
Juha Väyrynen, Bella-Veneet Oy
Markku Hämäläinen, Oy Otto Brandt Ab
Risto Paronen, Lahden Bike Marine Oy
Terho Liukkonen, Suvi-Veneet Oy
Thomas Sarin, Sargo Oy Ab

Finnboat ry har tre medlemsföreningar:

 Jäsenyritysten yhteenlaskettu lukumäärä joulukuussa 2023 oli noin 300. Lisäksi Finnboatin jäseninä on venealan oppilaitoksia ja liitolla on myös kannatusjäseniä.

Båtbyggnadsutbildning

Yrkesutbildningsinstitutioner inom båtbranschen är stödmedlemmar i Finnboat. Du kan få mer detaljerad information om olika skolors läroplaner, kursdatum etc. genom att kontakta läroanstalternas kontaktpersoner direkt.

Aktivitetsrapporter

Svenska